Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 9.9.2020

§ 27 Jätehuoltolautakunnan vuoden 2021 talousarvio 

TRE:3389/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yleistä talousarvion laadinnasta

Alueellinen jätehuoltolautakunta kuuluu Tampereen kaupungin organisaatioon ja noudattaa talousarvioesityksen laadinnassa Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymää kehyspäätöstä sekä talousarvion laadintaohjeita. Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen 8 §:n mukaan jätehuoltoviranomaisen talousarvion ja –suunnitelman valmistelussa on sopijakunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta.

Jätehuoltolautakunnan alueellisen yhteistoiminnan taloudesta ja kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteisen jätehuoltoviranomaisen ja sen alaisen henkilökunnan kustannukset rahoitetaan jätelain mukaisesti jätehuollon asiakkailta perittävään jätemaksuun sisällytettynä. Tampereen kaupunki laskuttaa jätehuoltoviranomaisen toiminnasta aiheutuneet kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä, joten jätehuoltoviranomaisen toiminnan nettovaikutus Tampereen kaupungin talouteen on 0 euroa. Yhteistoimintasopimuksen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvion valmistelu

Jätehuoltolautakunta hyväksyi 3.6.2020 (§ 13) alustavan talousarvioesityksen jatkotyöskentelyä varten. Lisäksi lautakunta päätti pyytää alueen kunnilta lausunnot talousarvioesityksestä 16.8.2020 mennessä.

Esityslistan valmistumiseen mennessä seuraavat kunnat ovat jättäneet lausuntonsa talousarvioesityksestä:

  • Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunta, 16.6.2020,
  • Oriveden kaupungin tekninen lautakunta, 25.6.2020,
  • Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta, 30.6.2020,
  • Nokian kaupunginhallitus, 10.8.2020,
  • Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta, 11.8.2020,
  • Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta, 12.8.2020.

Lausunnot ovat liitteessä 2.

Pääosan kuntien lausunnoissa todettiin, ettei niillä ole huomautettavaa jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä. Ylöjärven kaupungin teknisen lautakunnan lausunnossa ei puolestaan pidetty jätehuoltoviranomaisen talousarviossa esitettyä 21.000 € korotusta tarkoituksenmukaisena. Lausuntoa on perusteltu mm. sillä, että vuoden 2020 talousarviossa esitettyä budjetin korotusta on jo perusteltu jätelain muutoksesta aiheutuvalla lisäresursointitarpeilla.  Lisäksi jätelain uudistus on viivästynyt ja lakien ehdotetaan tulevan voimaan vasta 1.1.2021. Edellä esitetty sekä kuntien heikentynyt taloustilanne huomioiden Ylöjärven kaupunki ei pidä budjetin korotusta tarkoituksenmukaisena.

Ylöjärven kaupungin lausuntoon liittyen jätehuoltolautakunta toteaa, että vuoden 2020 talousarviossa esitetty korotus ei perustunut pelkästään jätelain muutoksesta aiheutuvaan lisäresursointitarpeeseen. Budjetin korotukseen vaikutti edellä mainitun ohella myös lautakunnan kokoonpanon kasvusta johtuvat lisäkustannukset sekä palvelualueella käynnissä ollut laajempi henkilöstön tehtävien vaativuuden arviointia koskeva muutostyö. Myös jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seurantaan liittyvä työjaon tarkentuminen viranomaisen ja jäteyhtiön välillä aiheutti lisäresursointitarvetta. Vuodelle 2020 palkattiin yksi määräaikainen työntekijä 8 kuukauden ajaksi mm. seurantatyötä ja viranhaltijapäätösten valmistelua varten. Nyt käsittelyssä olevassa talousarviossa kyseisen määräaikaisen työntekijän työsuhdetta esitetään jatkettavaksi koko ensi vuoden ajaksi, koska mm. hakemus- ja ilmoitusmäärät tulevat lisääntymään uuden jätelain voimaantulon vuoksi. Jätehuoltoviranomaisen vakituinen henkilöstö (4 htv) ei nykyisten töiden ohella kykene käsittelemään esimerkiksi lisääntyviä ilmoitusasioita hallintolain edellyttämässä aikataulussa. 21.000 € budjetin korotus sisältää määräaikaisen työntekijän palkkakustannusten ohella myös ICT-kulujen ja vuokrakustannusten korotukseen varautumisen. Palvelujen ostoon liittyvien kustannusten kasvuun varautuminen on välttämätöntä viranomaisen toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi jätehuoltolautakunta huomauttaa, että lautakunnan talousarviolla ei ole vaikutusta kuntien taloustilanteeseen, koska jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset katetaan jätemaksutuloilla. Toiminnalla ei ole vaikutusta toimialueen kuntien talouteen.

Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset

Jätehuoltolautakunnan 3.6.2020 (§ 13) käsittelyssä olleeseen vuoden 2021 talousarvioesitykseen ei esitetä muutoksia kuntien lausuntojen perusteella. Talousarvioon on tehty sivulla 5 olevaan taulukkoon tekninen korjaus vuonna 2021 käytössä olevia henkilötyövuosia koskien. Luku on päivitetty 5,4 -> 5,3. Muutoin talousarvioon ei ole tehty muutoksia aikaisemmasta käsittelystä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Vuoden 2021 talousarvio hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimialueen kunnat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kari Kankaala, Marko Sivonen, Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)