Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 9.9.2020

§ 29 Nokian korttelikeräystä koskevan pilottihankkeen päättyminen 

TRE:2527/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Tjäderhane-Ojala Minna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Minna Tjäderhane-Ojala, puh. 040 806 3559, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksen (10.4.2019 § 15) mukaan Nokian Vesitorninmäen asuinalueella aloitettiin 1.7.2019 pilottihanke, jonka tarkoituksena oli testata ensimmäistä kertaa toimialueella korttelikeräyksen toimivuutta. Korttelikeräyksellä tarkoitetaan lähellä kotia sijaitsevaa asukkaiden yhteistä keräyspistettä, jossa lajitellaan eri jätelajeja. Pilottihankkeessa keräyspisteessä tarjottiin seitsemän eri jätelajin lajittelumahdollisuutta. Seka-, bio- ja muovipakkausjäteastioissa oli sähköinen lukko ja avain. Sen sijaan paperin, kartongin, metallin ja lasin keräysastiat olivat avoimia kaikille alueen asukkaille.

Pilottiin osallistuminen oli kotitalouksille vapaaehtoista. Alueen 47 kotitaloudesta 28 osallistui hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuvilta kotitalouksilta kerättiin kokemuksia korttelikeräyksestä. Asiakaspalautekyselyn tulokset ovat oheismateriaalina.

Kyselyn vastausten perusteella jätteiden lajittelu alueella lisääntyi ja pääosa kotitalouksista koki, että sekajätteen määrä vähentyi pilotin aikana. Etenkin biojätteen ja muovin lajittelu kasvoi aikaisempaan verrattuna. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n mukaan sekajätettä käytiin tyhjentämässä vuoden aikana alueella 41 kertaa, yhtensä 8 323 kg. Biojätettä käytiin tyhjentämässä vuoden aikana alueella 27 kertaa, yhteensä 3 854 kg. Muiden jätteiden punnitseminen ei ollut mahdollista käytössä olevilla järjestelmillä.

Kaikki vastaajat kokivat uuden keräyspisteen käytön ja jätteiden kuljettamisen pisteelle helpoksi. Myös etäisyyttä keräyspisteelle pidettiin pääosin sopivana. Vastaavasti kehityskohteiksi oli mainittu riittävän tiheät jäteastian tyhjennysvälit, talvikunnossapito, alueen ympäristön siisteys ja valaistukseen panostaminen. Jäteastioihin toivottiin myös täsmällisempiä ohjeita siitä, mitä kuhunkin jäteastiaan saa laittaa. Lisäksi astialukituksen kanssa oli joillain käyttäjillä teknisiä ongelmia talviaikaan. Kotitaloudet olivat pääosin tyytyväisiä korttelikeräyspilottiin. Kokonaisarvosanan keskiarvo oli 4,2 (asteikolla 1-5).

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n näkökulmasta korttelikeräyskokeilu oli erittäin onnistunut. Kyseessä oli ensimmäinen kerta toimialueella, kun biojätteen yhteiskeräystä kokeiltiin näin suurella asiakasmäärällä. Vapaaehtoisuuden periaatteella konsepti ei kuitenkaan toiminut, koska alueen kaikki kotitaloudet eivät liittyneet korttelikeräyspisteen käyttäjiksi. Tämän vuoksi pilottialueella jouduttiin ylläpitämään kaksinkertaista jätteenkuljetusjärjestelmää. Ympäristövaikutusten ja kustannusten näkökulmasta pilottia ei tämän vuoksi voitu jatkaa. Pilotin aikana havaituista asioista sekä asukkailta kerättyjen tietojen perusteella pystytään konseptia kuitenkin kehittämään eteenpäin siten, että korttelikeräys saadaan tulevaisuudessa toimimaan asukaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksen mukaisesti alueella on pilotin päätyttyä siirrytty 2.7.2020 alkaen takaisin tavanomaiseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Voimassaolevan jätetaksan mukaan kiinteistöjen jätemaksut määräytyvät jäteastian tilavuuden sekä tyhjennyskertojen mukaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Merkitään tiedoksi Nokian Vesitorninmäen alueen korttelikeräystä koskevan pilottihankkeen päättyminen 1.7.2020 sekä jätehuollon palaaminen 2.7.2020 alkaen tavanomaiseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nokian kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)