Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 11.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 152 Asemakaavan muutosehdotukseen nro 8415 liittyvä maankäyttösopimus 

TRE:662/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 7795 611 ja tontti-insinööri Jori Alanko, puh. 041 730 1457, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varalan Säätiö sr -nimisen säätiön omistamalla tontilla 837-215-1063-6 on maanomistajan aloitteesta vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 8415. Asemakaavamuutoksella tontin käyttötarkoitus muuttuu urheiluun liittyvästä opetus- ja kurssitoimintaa sekä terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialueesta (Y-4) urheiluun liittyväksi opetus- ja kurssitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (Y-17). Rakennusoikeuden määrä tontilla kasvaa.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi laatinut liitteen mukaisen kaupungin ja Varalan Säätiön sr:n välisen, asemakaavan muutosehdotukseen nro 8415 liittyvän 27.10.2020 allekirjoitetun ehdollisen maankäyttösopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva kaupungin ja Varalan Säätiö sr:n välinen asemakaavan muutosehdotukseen nro 8415 liittyvä, 27.10.2020 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varalan Säätiö sr, Riku Granat, Jori Alanko, Juha-Matti Ala-Laurila, Kirsi Grönberg, Heli Toukoniemi, Virpi Ekholm, Patricia Nikko, Milla Hilli-Lukkarinen, Riikka Rahkonen, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.