Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 11.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 155 Asemakaavan muutosehdotukseen nro 8498 liittyvä maankäyttösopimus 

TRE:6396/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Kilpi Ari, Maanhankintapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pohtolassa on yksityisten henkilöiden omistaman Haga-nimisen kiinteistön 837-609-1-1 alueelle laadittu asemakaavan muutosehdotus nro 8498. Kaupunki perii maanomistajilta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin asemakaavan muutoksen tuomasta arvonnoususta 40 %. Asiasta sovitaan maankäyttösopimuksella sekä erillisellä luovutuskirjalla. Korvaus voidaan suorittaa myös rakennusoikeutena ja maa-alueina. Maankäyttösopimuksen yhteydessä sovitaan yleisten alueiden siirtämisestä kaupungin omistukseen. Niistä tehdään erillinen ehdollinen luovutuskirja.

Maankäyttösopimusmenettelyä  käytetään tapauksissa, joissa maanomistajan omistamille alueille osoitetaan asemakaavassa rakennusoikeutta asuntorakentamiseen ja osoitetun rakennusoikeuden lisäyksen määrä ylittää 500 kerrosneliömetriä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 91 c §). Maankäyttösopimusmenettelyä käytetään, mikäli asemakaavan tuoma arvonnousu yksityiselle maanomistajalle on yli 50.000 euroa. Kyseessä olevien maanomistajan kohdalla edellä mainitut ehdot täyttyvät maankäyttösopimuskorvauksen perimiselle.

Liitteenä olevalla ehdollisella maankäyttösopimuksella maanomistajat korvaavat kaupungille asemakaavan nro 8498 yhdyskuntarakentamisen kustannuksia 393 600,00 euroa. Asemakaavan nro 8498 toteuttamiseen liittyen on laadittu myös erillinen ehdollinen vaihtokirja.

Tämä maankäyttösopimus koskee  Kai Miesmäen ja Eija Ollin omistamaa kiinteistöä 837-609-1-1. Liite on salainen Tietosuojalain 29 § perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva kaupungin ja   Kai Miesmäen sekä Eija Ollin välinen asemakaavan muutosehdotukseen nro 8498 liittyvä 2.11.2020 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maanomistajat, Anita Liecks, kitiatalous, Heli Toukoniemi, Timo Silomaa, Kirsi Grönberg, Sirpa Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.