Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 11.11.2020

§ 156 Valtuustoaloite Hervannassa sijaitsevan Suoliojan raivaamiseksi melontakäyttöön - Ilpo Sirniö 

TRE:3950/10.00.01/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ilpo Sirniö on 15.6.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa esittänyt, että Suolioja raivataan melonnan mahdollistamiseksi Särkijärven ja Suolijärven välillä.

Retkeilyn kehitysohjelmaluonnoksessa v. 2021-2025 melontamahdollisuuksien parantaminen on nostettu yhdeksi kehittämistavoitteeksi. Ohjelma on tarkoitus viedä asunto- ja kiinteistölautakunnan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana. Ohjelman toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan tulevina vuosina yhteistyössä asukkaiden ja yhdistysten kanssa. Suunnittelua ja toteutusta koordinoi Ekokumppanit Oy. 

Valtion erityisavustushaku kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen on parhaillaan avoinna ja päättyy marraskuun lopussa. Kaupunki on hakemassa rahoitusta useiden alueiden ja toimintojen parantamiseen mm. Hervantajärven pohjoispuolisen metsäalueen kehittämiseksi. Tarkoitus on hakea rahoitusta myös melontamahdollisuuksien parantamiseen yleisesti kaupungin alueella. 

Suoliojan kunnostus melontakäyttöön on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Vuoreksen asukasyhdistyksen kanssa jo lähitulevaisuudessa. Kunnostustyö on pienimuotoista kaatuneiden runkojen ja kaislikon poistamista ojasta luontoarvot huomioon ottaen. Toteutus ei vaadi erillisrahoitusta. Melontamahdollisuuksien kehittämistä tarkastellaan alueella myös laajemmin Suoliojan hankkeen yhteydessä. Palvelurakenteen määrää ja tarvetta on tarkoitus kartoittaa yhdessä Vuoreksen asukasyhdistyksen kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ilpo Sirniön valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi: Lautakunta edellyttää, että ennen hankkeen etenemistä alueella tehdään riittävät luonto- ja ympäristöselvitykset ja selvitetään hankkeen vaikutukset uoman lajistolle ja vesiluonnolle.

Kokouskäsittely

Sonja Harmaala teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Lautakunta edellyttää, että ennen hankkeen etenemistä alueella tehdään riittävät luonto- ja ympäristöselvitykset ja selvitetään hankkeen vaikutukset uoman lajistolle ja vesiluonnolle."

Riitta Lyytikäinen ja Nina Silius-Haouari kannattivat Harmaalan ehdostusta.

Toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)