Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 71 Asunto Oy Ihanapuiston huoneiston C51 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen 

TRE:2495/02.04.00/2020

Valmistelija

  • Kilpi Ari, Maanhankintapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungille on siirtynyt Valtiokonttorilta Valtiokonttorin 11.12.2019 tekemällä päätöksellä  Asunto Oy Ihanapuiston osakkeet nrot 10945-11309, jotka oikeuttavat 73 m2 suuruisen huoneiston C51 hallintaan osoitteessa Pajakatu 1, Tampere. Luovutuksen ehtona oli, että kaupunki käyttää omaisuuden tuoton Ikäihmisten virkistysrahastoon. Konsernijohtaja päätti 9.3.2020 § 34 perinnön vastaanottamisesta Tampereen kaupungille.

Osakkeiden myynti annettiin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä teki Huom! Sunrise Dreams Oy:lle yksinoikeudella välitystoimeksiannon huoneistosta. Myyntiin liittyvät kulut maksetaan Ikäihmisten virkistysrahastosta, yritys 1130, kustannuspaikka 113000.  Myynnistä saatavat tulot sijoitetaan Ikäihmisten virkistysrahastoon.

Huoneisto annettiin tarjouskaupalla myytäväksi. Tarjouskaupan lähtöhinta oli 170.000,00 euroa.

Kohtuullisen myyntiajan jälkeen huoneistosta C51 saatiin useita ostotarjouksia, joista korkein oli 211.000,00 euron tarjous. Saatu tarjous vastaa kohteen käypää markkinahintaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää  arvoltaan 200.000 euron ja 2.000.000 euron välillä olevien asuntojen ja muiden tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto Oy Ihanapuiston osakkeet nrot 10945-11309, jotka oikeuttavat 73 m2 suuruisen huoneiston C51 hallintaan osoitteessa Pajakatu 1, Tampere, myydään korkeimman tarjouksen tehneille yksityishenkilöille. Kauppahinta on 211.000,00 €.

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja.

Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin.

Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Vilhartti Hanhilahti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Ostajat, Risto Taskinen/Huom! Sunrise Dreams Oy, Patricia Nikko, kitiatalous, Heli Toukoniemi, Maija Multamäki, Marianne Tamminen, Niko Suoniemi, Anita Liecks, Kirsi Grönberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.