Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 70 Asuntotontin 837-078-7320-1 (Hervantajärvi) varaaminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle 

TRE:2338/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 15.4.2020 § 50 tekemällä päätöksellä on tontille 837-78-7320-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty vuokrata tontti Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle. Perustelutekstissä olleen asiavirheen takia päätös kumotaan ja asiassa tehdään itseoikaisuna uusi päätös.

Tampereen Vuokratalosäätiö sr on pyytänyt saada varata tontin 837-078-7320-1.

Säätiön tarkoittama tontti sijaitsee Hervantajärven kaupunginosassa, joka sijoittuu Hervannan ja sitä sivuavan Ruskonkehän eteläpuolelle linnuntietä noin 8 km etäisyydelle kaupungin keskustasta. Uusi asuinalue tukeutuu pääosin Hervannan monipuolisiin palveluihin. Lähipalveluina kaavassa on varaus kauppa-aukion laidalla päivittäistavarakaupalle ja muulle liiketilalle sekä puiston laidalla päiväkodille, joka toteutuu todennäköisesti yksityisenä ns. palvelusetelipäiväkotina.

Asuinalue on suunniteltu tehokkaan joukkoliikenteen alueeksi. Raitiotien päätepysäkki sijoittuu Hervantajärven uuden asuinalueen keskiosiin.

Alueen ensimmäiset tontit on varattu kesäkuussa 2019 olleen tonttihaun perusteella ja seuraavia ollaan varaamassa vuoden vaihteessa 2019/2020 olleen haun perusteella. Alue alkaa rakentua vuoden 2020 aikana.

Asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaan tontteja voidaan luovuttaa neuvottelumenettelyllä kaupunkikonserniin kuuluvien vuokra-asuntoyhteisöjen omaan vuokra-asuntotuotantoon kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon riittävyyden varmistamiseksi.

Tässä vaiheessa tontille 837-078-7320-1 tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja varata tontti Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle hankkeen suunnittelua varten 1.5.2020 alkaen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevan tontin 837-078-7320-1 pinta-ala 3.542 m2 ja asuinrakennusoikeus 5.000+yht250 k-m2

Hanke toteutetaan valtion pitkän korkotuen hankkeena.

Hervantajärvi sijaitsee ARA:n aluejakokartassa ns. nelosvyöhykkeellä, jolla AK-tontin kerrosneliömetrihinta on 150 euroa. ARA:n 12.2.2018 hyväksymän ja Asunto- ja kiinteistölautakunnan 28.3.2018 vahvistaman hinnoittelun mukaisesti enimmäishintoja voidaan korottaa 0–10 %:lla, mikäli tontti sijaitsee kaupallisten ja julkisten palvelujen keskittymässä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Näin ollen tontin 837-078-7320-1 hinnoittelussa tulisi käyttää 10 %:lla korotettua hintaa eli 165 euroa/kerrosneliömetri ja neljän prosentin korkokantaa. Tontin vuosivuokraksi saadaan näin 34.650 euroa (pääoma-arvo 866.250 euroa) vuodessa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.760,67 euroa (keski-indeksi 1968 p./v. 2019).

Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (243 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Alueen pääkadun eli Makkarajärvenkadun varteen sijoittuville tonteille tulee sijoittaa taidetta. Taide parhaimmillaan toimii arkkitehtuurin kumppanina ja kyse voi olla perinteisemmistä veistoksista, maalauksista ja värisuunnitelmista erityismuotoiluihin rakennustuotteisiin tai panostuksesta valaistukseen, perustason käsittelyyn ja viherympäristö- ja maisemasuunniteluun. Taide voi olla integroituna rakennukseen tai se voi olla osa esim. pihasuunnitelmaa. 

Taide-ehdotus tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.

Tampereen Vuokratalosäätiö sr (VTS) on sitoutunut laskemaan kohteen elinkaarihiilijalanjäljen joko Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmällä tai muilla Euroopan unionin standardeihin pohjautuvilla järjestelmillä, sekä ohjaamaan suunnittelua ekologisuuden ja elinkaarihiilijalanjäljen pienenemisen suuntaan. 

Hervantajärveltä on jo aiemmin varattu tontti Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (TOAS), joka on niin ikään sitoutunut hiilijalanjäljen laskentaan. TOAS:n hanke on puurakenteinen ja VTS:n betonirakenteinen.

Tässä vaiheessa tontti 837-078-7320-1 tulisi varata Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle hankkeen suunnittelua varten 1.5.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 31.10.2020 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli 1.444 euroa.

Korttelin 7320 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7320-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7320-5. Korttelin asuintonttien 1, 2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Ennen pitkäaikaisen sopimuksen tekemistä tontin 837-078-7320-1 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätös 15.4.2020 § 50 kumotaan. 

Tontille 837-078-7320-1 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.760,67 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 34.650 euroa).

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymään 165 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (243 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Vuokra-ajaksi vahvistetaan 60 vuotta.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-078-7320-1 varataan Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle 1.5.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, enintään kuitenkin 31.10.2020 asti.

Varausaikana tontista 837-078-7320-1 peritään vuokraa 1.444 euroa kuukaudessa.

Tontin 837-078-7320-1 varaajien tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Vuokratalosäätiö sr/Jaana Ojares, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.