Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 68 Asuntotonttien 837-78-7319-5, 6 ja 7 (Hervantajärvi) vuokrien vahvistaminen, tontin 5 vuokraaminen sekä tonttien 6 ja 7 varausajan jatkaminen 

TRE:2616/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 151 on tontille 837-78-7319-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Peab Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun 30.4.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 4.139,63 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 81.467,92 euroa).

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-78-7319-1 pinta-ala on 5.042 m2 ja asuinrakennusoikeus 8.000+yht 400 k-m2.

Tontin varaajan aloitteesta tontti 1 on jaettu kolmeksi tontiksi erillisellä tonttijaolla, jolla on muodostunut tontit 837-78-7319-5, 6 ja 7. Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:

tontti pinta-ala m2 rakennusoikeus k-m2

5

1.616

2.494+t266+yht 125

6

1.772

3.169+t268+yht 125

7

1.654

2.337+t266+yht150+lto 800

 

Tonttijaon yhteydessä huomattiin, että tontin 1 vuokra on alun perin hinnoiteltu virheellisesti, sillä hinnoittelussa on otettu huomioon ainoastaan asuinrakennus- ja yhteistilojen rakennusoikeus eli yhteensä 8.400 k-m2; liikerakennusoikeus 800 k-m2 on jäänyt huomioimatta.

Tässä vaiheessa uusille muodostuneille tonteille tulisi vahvistaa vuokrat uudelleen. Ottaen huomioon alkuperäinen hinnoittelu saadaan tonteille vuokrat seuraavasti:

Tontti 5

  • elinkustannusindeksiin sidottu indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 1.290,68 euroa
  • tämänhetkinen vuosivuokra 25.400,58 euroa

Tontti 6

  • elinkustannusindeksiin sidottu indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 1.623,33 euroa
  • tämänhetkinen vuosivuokra 31.947,13 euroa

Tontti 7

  • elinkustannusindeksiin sidottu indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 1.619,88 euroa
  • tämänhetkinen vuosivuokra 31.879,24 euroa

 

Peab Oy on pyytänyt 20.4.2020 lähettämällään hakemuksella tontin 5 vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Hilpi -nimiselle yhtiölle lyhyen korkotuen vuokra-asuntojen rakentamista varten. Samalla yhtiö pyytää tonttien 6 ja 7 varausajan jatkamista.

Huhtikuun 30. päivänä 2020 saapuneella sähköpostilla Peab Oy on täydentänyt aiempaa hakemusta ilmoittamalla perustaneensa yhtiöt hallinnoimaan myös tontteja 6 ja 7. Peab Oy toivoo, että varausta jatkettaisiin tontin 6 osalta Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kaisla -nimiselle yhtiölle ja tontin 7 osalta Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Sara -nimiselle yhtiölle.

Tonteista 837-78-7319-5, 6 ja 7 on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Näin ollen tontti 837-78-7319-5 voidaan vuokrata 1.5.2020 alkaen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.  Tonttien 6 ja 7 varausta tulisi jatkaa 31.10.2020 asti siten, että 1.5.2020 alkaen varausmaksu on tontin 6 osalta 1.331 euroa ja tontin 7 osalta 1.328 euroa kuukaudessa.

Alkuperäisen varauspäätöksen mukaan tontin varaajan tulee toteuttaa tontille liiketilaa, johon edellytetään päivittäistavarakauppaa. Toteutetun tonttijaon jälkeen liiketila sijoittuu tontille 7. Peab Oy on ilmoittanut, että kaupan toimija on Pirkanmaan Osuuskauppa. Lisäksi yhteistyökumppanina hankkeessa on Taaleri Vuokrakoti Ky. Tonteille on tarkoitus toteuttaa sekä vapaarahoitteisia omistusasuntoja että ARA:n lyhyen korkotuen vuokra-asuntoja.

Korttelin 7319 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7319-4 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7319-3. Korttelin asuintonttien 2, 5, 6 ja 7 rakentajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 3 ja 4, mitkä tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontille 837-78-7319-5 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.290,68 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 25.400,58 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta.

Tontille 837-78-7319-6 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.623,33 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 31.947,13 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta.

Tontille 837-78-7319-7 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.619,88 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 31.879,24 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta.

Muuten vuokrauksissa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-78-7319-5 vuokrataan Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Hilpi -nimiselle yhtiölle 60 vuoden ajaksi (1.5.2020 - 30.4.2080).

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Tontin 837-78-7319-1 varaus muutetaan 1.5.2020 alkaen koskemaan tontteja 837-78-7319-6 ja 7 siten, että tontin 6 varaaja on Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kaisla ja varausmaksu on 1.331 euroa kuukaudessa; tontin 7 varaaja Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Sara ja varausmaksu 1.328 euroa kuukaudessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peab Oy/Jukka Heineman, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.