Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 63 Pispalan koulun perusparannuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:3375/10.03.07/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pispalan koulun perusparannuksen tarveselvitys hyväksyttiin Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 12.5.2016. Kohteen hankesuunnitelma hyväksyttiin Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 16.2.2017 ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnassa 23.2.2017.

Toteutussuunnittelu on tehty hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta. Hankkeen käynnistyminen on viivästynyt kuitenkin yli vuodella, koska väistötilaksi aiottua Pyynikintie 2 ei voitu ottaa käyttöön rakennuksessa todettujen sisäilmaongelmien ja niiden vaatimien korjaustoimien laajuuden takia. Uuden väistötilaselvityksen ratkaisuna on ollut nuorempien oppilaiden sijoittaminen Hyhkyn koulun pihaan toteutettavaan siirrettävään väliaikaiseen rakennukseen ja vanhempien oppilaiden kuljetus Vuoreksen kouluun vuonna 2019. Hyhkyn koulun pihaan toteutettava väliaikainen rakennus on vuokrattu kiinteistöjohtajan päätöksellä 29.2.2019 § 238 ja kohde valmistui syksyksi 2019. Rakennushankkeen toteutussuunnitelma ylitti määrärahan 7,5 milj eur, jonka johdosta hanketta siirrettiin vuodella ja määrärahaa korotettiin 10 milj euroon.

Urakat kilpailutettiin uudelleen keväällä 2020.

Henkilökuntaa on noin 28 työntekijää opetus- ja hallintotehtävissä. Lisäksi rakennuksessa peruskorjataan keittiötilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle, jonka palveluksessa on kolme työntekijää. Rakennuksessa on huoneistoalaa yhteensä 3.192 hm2 ja bruttoalaa yhteensä 4.143 brm2.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA- suunnittelusta on vastannut Vahvacon Oy, sähkösuunnittelusta Karawatski Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy ja pihasuunnittelusta Ramboll Finland Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut 31.12.2017 saakka Tampereen Tilakeskus Liikelaitos ja 1.1.2018 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä on toiminut hankeinsinööri Panu Hirvonen.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa heinäkuussa 2020 ja valmistua marraskuussa 2021 siten, että rakennus on otettavissa käyttöön tammikuun alussa 2022.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin avoimina hankintakyselyinä maalis - huhtikuussa 2020. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen rakennustöistä teki Rakennus K. Karhu Oy, IV-töistä Ilmanvaihtotyöt A. Saarinen Oy, putkitöistä Näsin Vesijohtoliike Oy ja sähkötöistä Epilän Sähkökone Oy.

Hankkeen toteutuskustannukset ovat yhteensä 10,0 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kaupungin talousarviossa hankkeelle on osoitettu 10,0 miljoonan euron hankekohtainen määräraha.

Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tuottamaa palveluliiketoimintaa 1.1.2018 alkaen. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus.

Väistötilaratkaisu toteutetaan 3- 6. lk hajautetulla mallilla ja opetusta uudelleen järjestelemällä. Osa oppilaista siirtyy Tampereen kansainväliseen kouluun (FISTA), mikä mahdollistetaan toimintojen uudelleenjärjestelyn edellyttämillä tilamuutoksilla. Kaikki Pispalan koulun 3. - 6. lk oppilaat eivät mahdu Tampereen kansainväliseen kouluun ja osa tultaisiin ohjaamaan Kaarilan kouluun. Tilajärjestelyihin liittyvät rakennustyöt toteutetaan FISTA:n koulutoimintaa häiritsemättä ennen Pispalan koulun perusparannusta.

0.- 2. lk koulutoiminnan mahdollistavat tilat ollaan sijoittamassa nykyiselle Hyhkyn koulun tontille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pispalan koulun perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Panu Hirvonen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Kristiina Järvelä, Petri Peltonen, Ilpo Rantanen, Elina Lahti, Jukka Männikkö, sisäinen tarkastus, tilapalvelut@kirjaamo.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.