Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 65 Syväojan luonnonsuojelualueen muodostaminen 

TRE:2186/11.01.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistötoimi on valmistellut yhteistyössä ympäristönsuojeluyksikön kanssa ELY-keskukselle tarjouspyynnön Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman Kallionpää-nimisen kohteen pohjoisemman osa-alueen suojelusta. Selvyyden vuoksi kohdetta on esitetty kutsuttavan nimellä Syväoja. Kohteen toteutustapa on luonnonsuojeluohjelmassa arvometsä.

Syväojan kohde täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO:n mukaisen monimuotoisuuden kannalta arvokkaan elinympäristön kriteerit. Syväojan alue on pääosin runsaslahopuustoista järeää, vanhaa kuusimetsää. Alueen arvokkaimmat osat ovat Syväojan puronvarren lehtomainen kangasmetsä ja Isonviidanmaan lakikuusikko.

Syväoja on nimensä mukaisesti syvässä laaksossa virtaava, lähes luonnontilainen puro. Syväojan kautta laskevat Ylä-Keskinen- ja Ala-Pirttijärvet Löytänänjärven suuntaan. Puron ympäristön metsistä purkaa Syväojaan noroja. Norojen ympäristössä on reheviä pienialaisia korpia, joissa on havaittavissa lähteisyyttä ja pohjavesivaikutusta. Paikoin puron varrella on rehevämpiä, kosteampia painanteita, joissa viihtyvät suursaniaiset, mm. kotkansiipi ja alvejuuret. Lahopuuta on kohtalaisesti, erityisesti aivan puron läheisyydessä. Alueen itäosassa mäen lakialuetta peittää ikääntynyt tuoreen kankaan kuusikko, jossa on myös runsaasti eri-ikäistä lahopuuta. Yli satavuotiaiden kuusten joukossa on myös vanhoja mäntyjä. Maapuilta on löydetty mm. vanhan metsän indikaattorilajia ruostekääpää. Pesivistä petolinnuista on havaintoja mm. kanahaukasta ja viirupöllöstä.

Syväojan kokonaisuuden rauhoittaminen yksityismaan luonnonsuojelualueeksi olisi perusteltua alueen luontoarvojen puolesta. Siksi kohteen suojelusta on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta korvaustarjous METSO-ohjelman mukaisesti. ELY-keskuksen tarjouksen perusteella Tampereen kaupunki saisi korvausta metsätaloudellisen hyödyn menetyksestä 48 % puuston arvioidusta kokonaisarvosta. Korvaus olisi 79.000 €. Alue jäisi Tampereen kaupungin omistukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Syväojan alueelle haetaan liitteen 1 mukaiselle n. 12 ha:n rajatulle määräalalle liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY- keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös.

Päätös

Syväojan alueelle haetaan liitteen 1 mukaiselle n. 12 ha:n rajatulle määräalalle liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY- keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös. Vieraslajien poisto on maanomistajan suunnitelman mukaisesti sallittua.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä johtaja Teppo Rantanen lisäsi päätösehdotukseensa seuraavan ponnen: "Vieraslajien poisto on maanomistajan suunnitelman mukaisesti sallittua". Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Anne Tuominen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Eeva Punju, Saija Kouko, Heli Toukoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)