Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 69 Tampereen Kotilinnasäätiö sr:lle vuokratun asuntotontin 837-9-4978-24 vuokran uudelleen määrittely 

TRE:2517/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.6.2018 § 103 tekemällä päätöksellä on tontille 837-9-4978-24 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty vuokrata tontti Tampereen Kotilinnasäätiö sr:lle. 

Tontin elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 2.180,38 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 42.909,88 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta (1.7.2018 - 30.6.2078).

Tontin 837-9-4978-24 pinta-ala on 5.615 m2 ja rakennusoikeus 4.040 k-m2.

Vuokran hinnoittelussa on käytetty 260 euron kerrosneliömetriarvoa ottamalla huomioon, että säätiö on kertonut tuotannon olevan vapaarahoitteista asuntotuotantoa.

Huhtikuun 14. päivänä 2020 saapuneella hakemuksella Tampereen Kotilinnasäätiö sr on pyytänyt tontin vuokrausperusteen muuttamista, sillä säätiö on saanut Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskukselta (ARA) ehdollisen varauksen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen.

Tontille tulisi vahvistaa uusi vuokra Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymän hinnoittelun mukaisesti. Tontti 837-9-4978-24 sijaitsee ARA:n aluejakokartassa ns. kolmosvyöhykkeellä, joten hinnoittelussa tulisi käyttää ARA:n 12.2.2018 hyväksymää ja Asunto- ja kiinteistölautakunnan 28.3.2018 kyseiselle vyöhykkeelle vahvistamaa 176 euron kerrosneliömetrihintaa.

Näin ollen tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi saadaan 28.441 euroa (pääoma-arvo 711.025 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.445,17 euroa (vuokranmääräytymiskorko 4%, keski-indeksi 1968 pistettä/v. 2019).

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (260 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen Kotilinnasäätiö sr:lle vuokratun tontin 837-9-4978-24 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.6.2020 alkaen 1.445,17 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 28.441 euroa).

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (260 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Muuten vuokraus jatkuu entisin ehdoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Erkki Axén poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Tampereen Kotilinnasäätiö sr, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.