Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 13.5.2020

§ 67 Yritystontin 837-330-6139-6 vuokraaminen 

TRE:2775/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan Voimia Oy:llä on tarkoitus rakennuttaa uusi tuotantokeittiörakennus SEB Leasing Oy:n omistukseen Tampereen Lahdesjärvelle, kaupungin omistamalle tontille 837-330-6139-6 osoitteeseen Kaavarinkatu 5. Pirkanmaan Voimia Oy:n ja SEB Leasing Oy:n väliseen leasing-sopimukseen liittyen tulisi tontille 837-330-6139-6 vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja vuokrata tontti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella SEB Leasing Oy:lle.

Tontti on asemakaavassa osoitettu KTTY-6 merkinnällä (liike-, toimisto- ja tuotantorakennusten sekä tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on 15.503 m2 ja rakennusoikeus 9.302 k-m2. Tontille on tarkoitus ensivaiheessa toteuttaa n. 3.330 k-m2 suuruinen tuotantokeittiörakennus. Tontti mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa toiminnan laajentamisen sekä tarvittavan lisärakentamisen toteuttamisen.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 83.717,93 euroa (pääoma-arvo 1.395.300 euroa) sekä elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 4.253,96 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Hinnoittelussa on käytetty 150 euron kerrosneliömetriarvoa ja kuuden prosentin vuokranmääräytymiskorkoa

Vuokra-aika alkaisi 1.6.2020 ja päättyisi 31.5.2060 ja muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontille 837-330-6139-6 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 4.253,96 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 83.717,93 euroa)  ja vuokra-ajaksi 40 vuotta (1.6.2020 - 31.5.2060).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-330-6139-6 vuokrataan SEB Leasing Oy:lle.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Erkki Axén ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Axén poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Vuokralainen, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.