Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 14.9.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 107 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys 

TRE:3750/02.02.01/2023

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Maaret Kastelli, puh. 040 806 3309 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarviokehyksen 19.6.2023 (§ 307). Talousarvio perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Lähtökohdan vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2023 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2024-2027 koskevat taloudelliset ennusteet.

Vuoden 2024 talousarvion sisältämät sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030 ja sen pohjana olevaan Kalervo Kummolan pormestariohjelmaan. Asunto- ja kiinteistölautakunnalle kohdistuu vuonna 2024 yhteensä kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta. Lautakunnan tavoitteissa painottuvat kaupungin kasvuun vastaaminen asuntotuotannossa, asunnottomuuden vähentäminen sekä kaupunginosien kehittäminen ja alueiden eriytymisen ehkäiseminen. Pientalotonttitarjonnan kasvattaminen asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti on vuoden 2024 talousarviossa asetettu asunto- ja kiinteistölautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan yhteiseksi tavoitteeksi. Lisäksi työntekijäkokemuksen parantaminen on edellisten vuosien tapaan asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille.

Kuntatalouden vuodesta 2023 on yleisesti ottaen tulossa hyvä, koska kunnille kertyy vuonna 2023 vielä vanhojen veroperusteiden mukaisia kunnallis- ja yhteisöverotuloja. Eri ennustelaitokset ovat arvioineet kuntatalouden heikkenevän nopeasti vuodesta 2024 lähtien. Myös suurten kaupunkien talous on heikkenemässä nopeasti pääkaupunkiseutua lukuunottamatta. Tampereen kaupungin näkymät vuodelle 2024 ovat selkeästi vuotta 2023 heikompia ja talouden tasapainossa pitäminen näyttää pysyvän vaikeana koko taloussuunnitelmakauden 2024-2027. Vuoden 2024 talousarviokehyksessä on turvattu nykyisten palvelujen taso ja osittain palveluihin on osoitettu lisäpanostuksia. Koko kaupungin toimintakate heikkenee 33,0 milj. euroa (5,2 %) vuoden 2023 vertailukelpoiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviokehyksen vuosikate on 77, 9 milj. euroa ja tilikauden tulos 19 milj. euroa alijäämäinen.

Kehyksessä ei vielä määritelty vuoden 2024 investointitasoa, vaan kaupunginhallitus käsitteli sekä vuoden 2024 että vuosien 2025-2027 investointien toteuttamista erillisessä kaupunginhallituksen investointiseminaarissa 14.8., jossa investointisuunnitelmia käytiin tarkemmin lävitse. Lopullisesti investointitasosta päätetään valtuuston talousarviokokouksessa marraskuussa.

Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa asunto- ja maapolitiikan valmistelusta ja toteutuksesta sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinnasta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Asuntopolitiikan osalta lautakunta vastaa lisäksi edunvalvonnasta ja asumisen kehittämisestä. Lautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Maapolitiikan osalta lautakunta vastaa lisäksi kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maanomistajan tavoitteiden asettamisesta ja kaupungin maa- ja vesialueiden sekä tilaomaisuuden edunvalvonnasta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisuudessa Tredu on vastannut toimintaansa varten Tredu Kiinteistöt Oy:ltä tai muilta toimijoilta vuokratuista tiloista ja niiden ylläpidon järjestämisestä lautakunnan 21.8.2019 § 106 tekemän päätöksen mukaisesti.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat pääosin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään ja kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmiin.

Vuoden 2024 talousarviokehyksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 on 171,4 milj. euroa. Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan verrattuna 27,3 milj. euroa. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän henkilötyövuosien määrä kasvaa viidellä.

Toimintatulot 265,1 milj. euroa muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista, maa-alueiden vuokratuotoista sekä maa-alueiden ja rakennusten pysyvien vastaavien myyntivoitoista. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 20,9 milj. euroa. Maksutuloihin kirjautuvat mm. maankäyttösopimuskorvaukset. Toimintamenot ovat yhteensä 93,7 milj. euroa ja niihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen hankejohtamis-, ylläpito- ja kunnossapitopalvelut 48,3 milj. euroa. Hiedanranta-kehitysohjelman asunto- ja kiinteistölautakunnan alainen toimintameno on vuonna 2024 noin 1 milj. euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien esitys vuodelle 2024 on 119,2 milj. euroa, muodostuen talonrakennusinvestoinneista 100,8 milj. euroa, maaomaisuuden investoinneista 13,3 milj. euroa sekä erikseen sitovista kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta) investoinneista 5,1 milj. euroa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2024 talousarvioesitys hyväksytään.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään esitykseen teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Kartoitetaan päiväkotien pihojen varjopaikkojen tarpeet ja suunnitellaan toteutus kohteissa, joissa varjoa ei ole riittävästi."

Kokouskäsittely

Mirja Salmijärvi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:
"Kartoitetaan päiväkotien pihojen varjopaikkojen tarpeet ja suunnitellaan toteutus kohteissa, joissa varjoa ei ole riittävästi."

Ilkka Sasi kannatti Salmijärven ehdotusta.

Toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Heli Toukoniemi, Auli Heinävä, Anu Rajala, Jukka Männikkö, Maaret Kastelli, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)