Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 14.9.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 108 Rakennuksen purkaminen ja poistaminen rekistereistä, Rukkamäentie 7 

TRE:4140/10.03.01/2023

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jenni Rämälä, puh. 040 198 1286, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osana rakennetun kiinteistöomaisuuden kehittämistä puretaan tarpeettomia ja huonokuntoisia rakennuksia. Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelmassa luetteloidaan purettavaksi ja kirjanpidon omaisuusluettelosta poistettavaksi suunnitellut kohteet.

Vuosisuunnitelmassa luetteloitujen purkukohteiden Ahvenisjärven koulu (ent. Pohjois-Hervannan koulu), Lamminpään koulu rakennus 2, Tahmelan päiväkoti, Haiharansuu 1 asuinrakennus ja piharakennukset, Voimakatu 11 Ratinan toimistorakennus, entisen Pyynikin sairaalan pesularakennus (puu) ja lämpökeskus lisäksi on ilmennyt tarve purkaa

  • osittain palanut Rukkamäentie 7, Peltolammi, autotallirakennus. Kaupungin puistossa sijaitseva rakennus on palanut ja se on huonokuntoinen, kiinteistötunnus 837-586-0002-0000. Rakennusnumero 2095 puretaan ja poistetaan rekisteristä. Kohteella ei ole tasearvoa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Rukkamäentie 7, rakennusnumero 2095, kiinteistötunnus 837-586-0002-0000, puretaan ja poistetaan rekistereistä. Kohteella ei ole tasearvoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilaomaisuus, Jenni Rämälä, Niko Suoniemi, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.