Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 15.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 97 Kiovanpuistossa sijaitsevan Lasten liikennepuiston varastorakennuksen purkaminen 

TRE:4403/10.03.01/2022

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja kiinteistöpäällikkö Teemu Alavenetmäki,​ puh. 041 730 1631, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström,​ puh. 040 750 1876,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Osana rakennetun kiinteistöomaisuuden kehittämistä puretaan tarpeettomia ja huonokuntoisia rakennuksia. Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelmassa luetteloidaan purettavaksi ja kirjanpidon omaisuusluettelossa poistettavaksi suunnitellut kohteet.

Vuosisuunnitelmassa luetteloitujen ja asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 17.5.2022 § 79 hyväksyttyjen purkukohteiden lisäksi on tarve purkaa seuraava kohde:

  • Kaleva, Lasten liikennepuisto, varastorakennus, kiinteistötunnus 837-129-9903-0, rakennusnumero 3852, puretaan ja poistetaan rekisteristä. Kohteella ei ole tasearvoa. Kohde on esitelty liitteessä.

 

Lasten liikennepuisto perusparannetaan ja nykyinen huonokuntoinen varastorakennus pitää purkaa uuden puiston tieltä pois. Liikennepuistoon rakennetaan uusi huoltorakennus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Lasten liikennepuiston (Kaleva, Kiovanpuisto) varastorakennus, kiinteistötunnus 837-129-9903-0, rakennusnumero 3852, puretaan ja poistetaan rekisteristä. Kohteella ei ole tasearvoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilaomaisuus, Niko Suoniemi, Henri Lievonen, Timo Koski, Kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.