Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 15.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 98 Oikaisuvaatimus Metsien hoidon toimintamalli 2022-2030 

TRE:7524/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Tuominen Anne, Metsätalouspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi päätöksellään 16.3.2022 § 39 Metsien hoidon toimintamallin vuosille 2022- 2030. Päätös on asetettu nähtäville 22.3.2022 ja annettu postin kuljetettavaksi 23.3.2022.

Yksityishenkilö pyytää oikaisuvaatimuksessaan 24.3.2022 lisättäväksi metsien hoidon toimintamalliin, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin kaarnakuoriaistuhojen pysäyttämiseksi. Perusteluna esitetään kaarnakuoriaisen (kirjanpainajan) tuhojen eteneminen tulipalovauhtia Tampereen kaupungin omistamissa metsissä. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että pelkästään Tasanteen alueella on hehtaareittain kaarnakuoriaisen tappamaa kaupungin metsää. Lisäksi huomautetaan, että kaupungin metsänhoito on tässä asiassa surkeasti ajastaan jäljessä, ja käsillä on sananmukaisesti viimeinen hetki puuttua siihen. Ilmastonmuutos on luonut suotuisat olot kuoriaisen lisääntymiselle, ja ellei sitä pysäytetä, joudutaan jo muutaman vuoden sisällä valtaviin avohakkuisiin, mikä on tuskin kenenkään etu.

Metsien hoidon toimintamallissa linjataan, että virkistys-, maisema- ja luontoarvoja sekä metsien elinvoimaisuutta, terveyttä ja muutoksiin sopeutumista edistetään suunnitelmallisesti, sekä sovitetaan yhteen näitä erilaisia metsiin kohdistuvia tavoitteita. Toimintamallissa on tunnistettu oikaisuvaatimuksessa esitetty huoli. Kirjanpainajien aiheuttamat tuhot ovat lisääntyneet merkittävästi monin paikoin eri puolilla kantakaupunkia. Kirjanpainajatuhojen lisääntyminen on ollut seurausta viime vuosien kuumista ja kuivista kesistä. 

Kaarnakuoriaisten tuhoja voidaan torjua tuhoille alttiissa metsissä riittävän ajoissa tehdyillä hakkuilla. Tampereen virkistysmetsissä ennakoivien, riittävän voimakkaiden hakkuiden tekeminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista johtuen mm. luontoarvoista. Tuhoja torjutaan myös poistamalla tuoreet, vahingoittuneet kuuset maastosta siltä osin kuin niitä on yli 10 kuutiometriä hehtaarilla, sekä huolehtimalla, ettei puutavaraa varastoida metsissä kesäaikaan. 

Metsien hoidon toimintamallissa on nostettu yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi virkistysmetsien heikentyneiden kuusikoiden uudistaminen suunnitelmallisesti muutoksiin paremmin sopeutuviksi sekametsiköiksi, jolloin virkistysmetsämme kestävät paremmin myös metsätuhoja. Toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan aktiivisesti heti toimintamallin vahvistumisen jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Patricia Nikko:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Patricia Nikko, Heli Toukoniemi, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.