Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 15.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 99 Oikaisuvaatimus Metsien hoidon toimintamallista 2022-2030 

TRE:7524/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Tuominen Anne, Metsätalouspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi päätöksellään 16.3.2022 § 39 Metsien hoidon toimintamallin vuosille 2022-2030. Päätös on asetettu nähtäville 22.3.2022 ja annettu postin kuljetettavaksi 23.3.2022.

Kaksi yksityishenkilöä pyytävät yhteisessä oikaisuvaatimuksessaan 12.4.2022, että Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta päivittää 16.3.2022 tekemäänsä päätöstä Metsien hoidon toimintamallista vuosille 2022-2030 oikaisuvaatimuksessa esitetyillä muutoksilla. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että toimintamalliin on lisättävä maininta puunmyyntitulojen tarkasta erittelystä kaupungin kotisivuilla sekä selvitys siitä, mitä kaupungin ohjeita raportoinnissa noudatetaan ja mistä ohjeet ovat kaupunkilaisten löydettävissä. 

Puunmyyntitulot sisältyvät asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarviossa myyntituloihin. Vuodelle 2022 kaupungin talousarviossa on budjetoitu puunmyyntituloja 585 000 euroa. Puunmyyntitulojen budjetointi on ollut samalla tasolla viime vuosina. Poikkeuksena on ollut vuosi 2019, jolloin valtuustokäsittelyssä päädyttiin nostamaan puunmyyntitulot 785 000 euroon. Puunmyyntituloja kertyy jatkossa metsien hoidon toimenpiteistä ja mm. kaava-alueiden toteutumisesta aiheutuvista puuston poistoista. Varsinaista puunmyyntituloihin kohdentuvaa talousarviotavoitetta ei ole tarkoitus valmistelun toimesta esittää. Talousarviotavoitteista päättää kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.

Tieto vuotuisista puunmyyntituloista on julkista tietoa, ja se on ollut saatavilla kaupungilta pyynnöstä. Puunmyyntituloja koskevia tietopyyntöjä ei ole kiinteistötoimen tiedossa. Asunto- ja kiinteistölautakunta edellytti metsien hoidon toimintamallista tekemän päätöksensä yhteydessä, että lautakunnalle raportoidaan vuosittain metsien hoidon toimenpiteistä. Raportointiin tullaan sisällyttämään tieto puunmyynnistä. Raportti on jatkossa luettavissa kaupungin verkkosivuilta. Kooste seurannan ja raportoinnin toteutuksesta lisätään verkkosivuille kaupungin verkkosivu-uudistuksen mukaisessa aikataulussa.  

Oikaisuvaatimuksessa esitetään lisäksi, että Metsien hoidon toimintamalliin on lisättävä maininta metsäsuunnitelmien ja työkohdeluetteloiden lisäämiseksi kaupungin sivuille. Lisäksi vaaditaan, että toimintamalliin on lisättävä maininta siitä, että kotitalouksiin jaettavien tiedotteiden ja maastotiedotteiden lisäksi toimenpiteistä on aina tiedotettava myös kaupungin kotisivuilla. 

Oikaisuvaatimuksen muutosesitys sisältyy pääosin Metsien hoidon toimintamallin linjauksiin ja kehittämistoimenpiteisiin. Toimintamalliin on kirjattu, että työkohteista tiedotetaan tapauskohtaisesti kotitalouteen jaettavalla tiedotteella, maastotauluilla ja verkkosivuilla. Työkohde voi olla esimerkiksi yksittäisen puun kaato, tontin reunapuuston hoito tai edellisiä laaja-alaisempi, koko metsikkökuviota tai useampaa metsikkökuviota koskeva toimenpide. Pienialaisista ja kunnossapidollisista töistä ei ole tarkoituksenmukaista tiedottaa laajasti, vaan tiedotus tulisi kohdentaa kotitalouksille tai alueen käyttäjille myös resurssisyistä. Laajemmista toimenpiteistä tiedotetaan myös mediatiedotteella, ja niistä kerrotaan verkkosivuilla, mikä on kirjattu myös toimintamalliin. Toimintamallissa on esitetty lisäksi viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen vuosien 2022-2023 aikana. Ensimmäisenä toimenpiteenä on toimintamallin osaksi valmistellun karttapalvelun jatkokehitys. Tällä hetkellä karttapalvelussa on mahdollista tarkastella metsikkökuvioittain alueen metsäluokkaa ja metsäluokalle asetettuja hoidon tavoitteita. Karttapalvelussa on lisäksi yleiskielistä perustietoa metsikkökuvioittain sekä virkistysarvoanalyysin tuottama tieto. Jatkossa karttapalvelussa esitetään laajemmin metsävaratietoa ja mm. tieto tulevista työkohteista. Karttapalvelun kehitystyö on käynnissä, ja se valmistuu vuoden 2023 alkupuolella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Patricia Nikko:

Oikaisuvaatimuksessa on pyydetty saada antaa vastaselitys viranhaltijan oikaisuvaatimukseen antamaan selitykseen.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia selvityksiä, joista oikaisuvaatimuksen tekijöitä olisi tarpeen kuulla. Ottaen lisäksi huomioon mitä tietojen, raportoinnin ja tiedottamisen osalta on todettu, erillisen kuulemisen voidaan katsoa olevan ilmeisen tarpeetonta. Kuuleminen ei toisi lisäselvitystä asiaan.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen. Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Patricia Nikko, Heli Toukoniemi, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.