Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 15.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 100 Tontin 837-243-3782-2 vuokrasuhteen uusiminen 

TRE:3631/10.00.03/2022

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle on vuokrattu tontti 837-243-3782-2 osoitteesta Tesomankatu 33. Kohteessa toimii Ikurin liikuntahalli. Tontin pinta-ala on 23 586 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 11 793 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu TTV-merkinnällä (teollisuus ja varastorakennusten korttelialue). Tontin elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra vuonna 2021 oli 19371,97 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 30.9.2022. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin ensimmäisen vuoden vuokraksi 42454,82 euroa (pääoma-arvo 707 580 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2104,85 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 30 euron maapohjaneliömetrihintaa ja 6 %:n vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 2017 pistettä/v. 2021).  Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 30 vuodella 30.9.2052 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle (y-tunnus 1960765-4) vuokratun tontin 837-243-3782-2 vuokrasuhde uusitaan uudella vuokrasopimuksella 30 vuoden ajaksi (1.10.2022 – 30.9.2052).

Tontin 837-243-3782-2 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.10.2022 alkaen 2104,85 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 42454,82 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vuokralainen, Heli Toukoniemi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.