Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 172 Tampereen kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n välisen esisopimuksen voimassaoloajan jatkaminen 

TRE:6531/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki ja Bonava Suomi Oy perustettavien yhtiöiden lukuun ovat allekirjoittaneet 11.5.2017 esisopimuksen (TRE:2487/10.00.03/2017) koskien tonttia 837-20-5102-15 (Messukylä). Bonava Suomi on kirjeellään pyytänyt esisopimuksen jatkamista 31.12.2022 asti.

Esisopimuksen taustaa: Bonava Suomi Oy oli tehnyt esisopimukset yksityisten omistamien tonttien 837-20-5101-1 ja 4 ostamisesta. Kaavaehtoisten esisopimusten tavoitteena on ollut em. tonttien ostaminen niiden kerrostalovaltaiseen asuinkäyttöön kehittämisen jälkeen. Kaupunki oli puolestaan selvittänyt tontilla 837-20-5102-15 olevan Messukylän päiväkodin perusparantamista ja laajentamista lähialueen kasvavaan tarpeeseen. Kaupungin käsityksen mukaan alueen kokonaisuuden kannalta on perusteltua, että tontteja 837-20-5101-1 ja 4 ei muuteta asuinkäyttöön, vaan päiväkotikäyttöön, joka toimisi integroidusti Messukylän koulun kanssa. Tämän jälkeen päiväkodin alue vapautuisi muuhun käyttöön. Bonava Suomi Oy oli kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen sopinut asianomaisten myyjien kanssa em. kiinteistökaupan esisopimusten päättämisestä muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ja mahdollistaakseen edellä mainitun kokonaisjärjestelyn.

Esisopimusten päättämisen jälkeen kaupunki hankki tontit 837-20-5101-1 ja 4 omistukseensa. Tonttien hankinnassa meni arvioitua kauemmin, koska tontin omistaja 837-20-5101-4 suostui luopumaan tontista vaihtamalla tontin polttoaineenjakelutonttiin. Polttoaineenjakelu pitää Tampereen kaupungin linjauksen mukaan osoittaa asemakaavalla. Vaihtotontiksi tehtiin tontti asemakaavamuutoksella nro 8669. Samalla lisättiin polttoaineen jakelun kilpailua Lahdesjärvelle.

Kaupungin saatua molemmat tontit 837-20-5101-1 ja 4 omistukseensa laitettiin 16.6.2017 vireille kaavamuutos nro 8689, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen ko. tonttien alueelle. Päiväkodin asemakaavamuutoksen yhteydessä on tehty Messukylänkadun yleissuunnitelma, joka palvelee myös muita Messukylänkadun varrelle suunniteltuja asemakaavamuutoksia, mm. tontin 837-20-5102-15 muuttamista asuinkäyttöön.

Uuden päiväkodin asemakaavatyön valmistuttua kaupunki aloittaa asemakaavamuutoksen tontin 837-20-5102-15 muuttamisesta asuinkäyttöön. Asemakaavoitusyksikön mukaan asemakaavamuutos tontille 837-20-5102-15 valmistuu hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2021 aikana.

Tampereen kaupungin asemakaavoitus ja Bonava Suomi Oy tulevat tekemään asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen koskien tontin 837-20-5102-15 asemakaavamuutosta. Bonava Suomi Oy tulee vastaamaan tontin asemakaavamuutoksen kustannuksista. Tonttia 837-20-5102-15 koskevan asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman ja tontin tultua rekisteröidyksi, vahvistetaan tontille luovutusehdot ja varataan tontti Bonava Suomi Oy:lle tai Bonava Suomi Oy:n nimeämälle yhtiölle/yhtiöille. Ennen tontin pitkäaikaista vuokraamista tulee tontinkäyttösuunnitelma hyväksyttää kaupungilla.

Bonava Suomi Oy on toiminut esisopimuksen mukaisesti ja täyttänyt esisopimuksen ehdot. Maanhankinta vei kaupungilta arvioitua kauemmin, mistä johtuen uuden päiväkodin asemakaavamuutos saattoi alkaa arvioitua myöhemmin. Näistä syistä on perusteltua jatkaa kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n välistä esisopimusta kahdella vuodella 31.12.2022 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n (perustettavien yhtiöiden lukuun) välisen tonttia 837-20-5102-15 koskevan esisopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 31.12.2022 asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Bonava Suomi Oy/Anna Kummila, Ohtola Hanna, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.