Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 28 Asemakaavan muutosehdotukseen nro 8688 liittyvä toteutussopimus 

TRE:359/10.00.03/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hervannan pohjoisosaan, Kanjoninkadun ja Louhoskujan varteen on laadittu asemakaavan muutosehdotus nro 8688, joka hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 9.2.2021 § 34.

Asemakaavamuutos nro 8688 perustuu alueen vuokramiehen kehitysideaan ja hankekehittämisen kaksivaiheiseen sopimusprosessiin. Ennen asemakaavamuutoksen vireille tulemista sopijapuolet ovat allekirjoittaneet 3.11.2017 yhteistyösopimuksen, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2017 § 649.

Kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti asemakaavan toteuttamisesta sovitaan tässä toteutussopimuksessa. Kiinteistötoimi on yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Kiinteistö Oy Tampereen Hansan välisen, asemakaavaan nro 8688 liittyvän ehdollisen, 10.2.2021 allekirjoitetun toteutussopimuksen. 

Sopimuksella Kiinteistö Oy Tampereen Hansa ja kaupunki sopivat muun muassa alueen kehittämisestä yli olemassa olevien kiinteistö- ja vuokra-alueiden rajojen, asemakaavoitukseen ja toteuttamiseen liittyvistä kustannusvastuista, asemakaavamuutoksella muodostuvan rakennusoikeuden jakamisesta sekä voimassa olevien vuokrasopimusten purkamisista ja uusien vuokrasopimusten laatimisista. 

Kaupungin tavoitteena hankkeelle on ollut täydennysrakentaa kaupunkirakennetta ja mahdollistaa asumisen sijoittuminen raitiotien läheisyyteen. Lähin raitiotiepysäkki sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä sopimusalueesta.

Asemakaavan muutosehdotukseen ja sopijapuolten tavoitteisiin perustuen on asemakaavamuutoksessa nro 8688 muodostuvan rakennusoikeuden jakamisesta sovittu, että Kiinteistö Oy Tampereen Hansalle tai sen osoittamalle taholle osoitetaan asuinrakennusoikeutta 11 550 k-m2. Tontit luovutetaan kohtuulliseen markkina-arvoon (aiemmin käytettiin termiä käypä arvo).

Toteutussopimuksella ohjataan monipuolisen asuntokokojakauman syntymistä luovutettaville tonteille.

Kaupunki pidättää itsellään muodostuvasta rakennusoikeudesta omaan tontinluovutukseen 3 350 k-m2, eli yhden tontin. Kaupunki voi omalla tontinluovutuksellaan osaltaan vaikuttaa asumisen tavoitteiden toteutumiseen alueella.

Asemakaavassa nro 8688 osoitetun asumista palvelevan yhteiskäyttöön varatun tontin (AH-7) ja autopaikkojen tontin (LPA) hallinnointi järjestetään kaava-alueen tonttien 7211-7, -8, -9 ja -10 vuokramiesten kesken. LPA ja AH-7 -tonttien yhteisjärjestelyistä, hallinnoinnista ja toteuttamisesta sovitaan myöhemmässä vaiheessa ennen tonttien luovuttamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva kaupungin ja Kiinteistö Oy Tampereen Hansan välinen asemakaavan nro 8688 muutokseen liittyvä, 10.2.2021 allekirjoitettu ehdollinen toteutussopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Juha-Matti Ala-Laurila, Heli Toukoniemi, Kirsi Grönberg, Patricia Nikko, Anna Hyyppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.