Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 27 Asemakaavan muutosehdotukseen nro 8790 liittyvä maankäyttösopimus 

TRE:358/10.00.03/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Tesoman Ahma -nimisen yhtiön omistamalla tontilla 837-243-3804-13 on maanomistajan aloitteesta vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 8790. Kaava-asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Yhdyskuntalautakunta on 24.11.2020 § 307 hyväksynyt asemakaavan nro 8790 asetettavaksi nähtäville, minkä jälkeen se on ollut yleisesti nähtävillä 26.11- 10.12.2020. Kaavan toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus tulee olla hyväksyttynä ennen yhdyskuntalautakunnan hyväksymiskäsittelyä.

Tontin käyttötarkoitus muuttuu asemakaavamuutoksella kaupallisten palvelujen korttelialueesta (KMK-3) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Rakennusoikeuden määrä tontilla kasvaa. Sopimuksessa ei huomioida täydennysrakentamisen kannustimia.

Neuvottelujen pohjalta kiinteistötoimi on laatinut päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Kiinteistö Oy Tesoman Ahman välisen asemakaavan muutosehdotukseen nro 8790 liittyvän ehdollisen maankäyttösopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva, kaupungin ja Kiinteistö Oy Tesoman Ahman välinen asemakaavan muutosehdotukseen nro 8790 liittyvä, 3.2.2021 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Tesoman Ahma, Virpi Ekholm, Juha-Matti Ala-Laurila, Heli Toukoniemi, Kirsi Grönberg, Katariina Korte

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.