Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.3.2021

§ 44 Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:8216/10.03.07/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi, hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen tarveselvityksen 20.2.2019 ja hankesuunnitelman 20.11.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen 28.1.2019 ja hankesuunnitelman 2.12.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Suunniteltu Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti ja suun terveydenhuollon tilat sijaitsevat Hervannan kaupunginosassa osoitteessa Mekaniikanpolku 9, 33720 Tampere. Tontilla on sijainnut vanha Etelä-Hervannan koulurakennus (rakennusnumero 3270), joka kärsi vakavista sisäilmaongelmista ja koulu siirtyi väistötiloihin syksyllä 2018. Tarveselvityksen perusteella päädyttiin vanhan koulun purkamiseen ja korvaamaan se uudisrakennuksella. Vanha rakennus on purettu vuonna 2020. 

Koulun rakenteellinen mitoitus on 1300 oppilasta (25 oppilasta/ryhmä) /luokat 0-9. Oppilasmäärä sisältää S2- ja erityisopetuksen oppilaat. Päiväkodissa on kahdeksan ryhmää, yhteensä noin 160 lasta. Suun terveydenhoidolle toteutetaan 10 hoitohuoneen kokonaisuus aputiloineen. Henkilökuntaa on yhteensä noin 200. Rakennukseen tulee keittiötilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle ja kouluterveydenhoidon tilat avopalveluille sekä liikuntasali, ruokasali, kuntosali ja aineluokkia. Rakennuksessa on hissi ja kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy lukuun ottamatta ullakkokerrosta. 

Tontille sijoittuvat pysäköinti- ja saattopaikat sijoitetaan tontin koilliskulmaan. Päiväkodin saattopaikat sijaitsevat Arkkitehdinkadun ja Valtaraitin kulmaan rakennettavalla LP-2 alueella.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Pohjarakennesuunnittelusta vastasi Taratest Oy, LVISA-suunnittelusta Granlund Tampere Oy, rakennesuunnittelusta WSP Finland Oy ja akustiikkasuunnittelusta Sitowise Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Panu Hirvonen. Rakennustyöt aloitetaan huhtikuussa 2021 ja rakennuksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2023 siten, että se on otettavissa käyttöön elokuussa 2023. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus.

Hankkeelle on vuoden 2021 talousarviossa varattu määrärahaa 34 440 000 euroa. Toteutussuunnitelman mukainen kustannusarvio on 33 960 230 euroa, joka alittaa hyväksytyssä hankesuunnitelmassa olleen kustannusarvion. Toteutuskustannusten neliöhinta on 2 331 €/brm2. Pirkanmaan Voimia Oy:n maksamien keittiölaitteiden kustannusarvio on 312 354 euroa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Hankkeen työllistävä vaikutus on noin 221 henkilötyövuotta. Rakennuksen laajuus on 14 569 bruttoneliötä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Panu Hirvonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, sisäinen tarkastus, tilapalvelut@tilapa.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.