Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.3.2021

§ 46 Teivon paloaseman vuokrasopimuksen muuttaminen 

TRE:1443/02.07.03/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Henri Lievonen, puh. 041 730 5812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Teivon paloasema on vuokrattu 27.3.2013 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella 20 vuodeksi Pirkanmaan Pelastuslaitoksen käyttöön. Vuokranantajana on toiminut kohteen omistaja Tampereen Palvelukiinteistöt Oy ja vuokralaisena Tampereen Tilakeskus Liiikelaitos. Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on lakkautettu ja vuokrasopimukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Tampereen kaupungin palveluryhmän Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka hallintaan. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy on 2.7.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Teivon paloaseman Kiinteistö Oy Ylöjärven Hiitintielle, jonka osakekannan omistaa Hemsö Suomi Oy (Y-tunnus 2699026-8).

Kaupan yhteydessä vuokrasopimus siirtyi sellaisenaan uudelle omistajalle. Vuokrasopimuksen mukaisesti Kiinteistö Oy Ylöjärven Hiitintie vuokranantajana vastaa kohteen ylläpidon järjestämisestä. Vuokralaisen esityksestä osapuolet ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen muuttamisesta niin, että vuokralainen vastaisi kustannuksellaan ylläpidon järjestämisestä ja maksaisi vuokranantajalle vain pääomavuokraa. Keskeisin muutos koskee vuokrasopimuksen kohtaa "5 Vuokran määrä", jota muutettaisiin niin, että kohteesta maksetaan ainoastaan pääomavuokraa 13 757,41 €/kk lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonlisäverolla ja että vuokralainen on kustannuksellaan vastuussa kohteen ylläpidon järjestämisestä vastuujakotaulukon mukaisesti. Muutos astuisi voimaan 1.4.2021. Tarkemmat sopimusehdot ovat pykälän liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin ja Hemsö Suomi Oy:n välistä vuokrasopimusta kohteessa Hiitintie 2, Ylöjärvi (Teivon paloasema), muutetaan kohdan 5. Vuokran määrä -osalta siten, että pääomavuokran ja ylläpitovuokran sijaan maksetaan ainoastaan pääomavuokraa. Muutos astuu voimaan 1.4.2021. Maksettava pääomavuokra on 13 757,41 euroa/kk ja kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokran lisäksi vuokralainen on suoraan vastuussa vuokrakohteen käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä niiden järjestämisestä sopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Muilta osin 27.3.2013 allekirjoitettu alkuperäinen vuokrasopimus säilyy muuttumattomana. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hemsö, Pirkanmaan pelastuslaitos, Henri Lievonen, Niko Suoniemi, Teemu Alavenetmäki, Anni Andrejeff, Jori Komulainen, Jyrki Miettinen, Tilapalvelut kirjaamo, Tilapalvelut vuokralaskutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.