Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.3.2021

§ 51 Villa Ryselin -nimisen rakennuksen myyminen Herrainmäestä 

TRE:1660/02.06.02/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Herrainmäessä osoitteessa Lavoniuksenraitti 1 tontin 837-109-1146-1. Tontilla sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas Villa Ryselin -niminen rakennus, joka on rakennettu vuonna 1899. Rakennuksen bruttoala on noin  569 brm

Selvityksien perusteella rakennus ei sovellu kaupungin palvelurakenteiden mukaisiin toimintoihin ja tästä syystä kohde on linjattu kuuluvaksi realisoitavien kiinteistöjen ryhmään. Kiinteistön markkinoinnista on tehty toimeksiantosopimus Huom!/Sunrise Dreams Oy:n kanssa. Rakennus myytäisiin tarjouskaupalla ja tontista tehtäisiin erikseen pitkäaikainen 60 vuoden vuokrasopimus.

Kiinteistörekisterin mukaan tontin 837-109-1146-1 pinta-ala on 1214 m2. Alueella on asemakaava nro 8641, joka on tullut voimaan 22.10.2017. Asemakaavassa tontti on osoitettu kaavamerkinnällä ALY (asuin-, liike- ja kulttuuritoimintojen korttelialue, jolle saadaan sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa häiriötöntä kulttuuri- ja liiketoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa). Rakennus on osoitettu sr-11 -merkinnällä, jonka perusteella rakennus on rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa.

Kohtuullisen markkinointiajan jälkeen kohteesta saatu korkein tarjous oli 340 000 euroa. Tarjouksen tekivät yksityiset henkilöt. Saatu tarjous vastaa kohteen käypää markkinahintaa. Kohteen kuntoarviot ja rakennushistorialliset selvitykset ovat olleet tarjoajien saatavilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki myy osoitteessa Lavoniuksenraitti 1 sijaitsevalla tontilla 837-109-1146-1 olevan Villa Ryselin -nimisen rakennuksen Jesse Niittymäelle (2/3) ja Moona Niittymäelle (1/3).

Kauppahinta on 340 000 euroa. Kauppahintaan sisältyy käyttöpaikalla olevat kaukolämpö-, sähkö- ja vesiliittymät. Tontista 837-109-1146-1 tehdään erikseen maanvuokrasopimus. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostajat, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Niko Suoniemi, kitiatalous, Kirsi Grönberg, Anita Liecks, Huom!, Jussi Kuoppala, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.