Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 54 Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus  

TRE:2740/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Sinikka Vähämaa puh. 040 800 4929, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen tarveselvityksen 16.8.2017. Hankesuunnitelma on hyväksytty Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 13.12.2017. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta. Toteutussuunnittelun edetessä hankkeen sisältö laajeni rakennuksen oletettua huonomman kunnon vuoksi. Hankesuunnitelmasta poiketen alapohja ja maanpaineseinien ja sokkelien ulkokuoret on purettava ja kostuneet eristeet vaihdettava.

Päiväkotirakennuksessa on perusparannuksen jälkeen tilat kahdeksalle 20 lapsen ryhmälle eli 160 päiväkotilapselle ja avoimelle varhaiskasvatukselle noin 20 lapselle. Lisäksi rakennukseen tehdään uudet tilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle. Liikuntasali sekä kerhotilat ovat rajattavissa muista tiloista iltakäyttöä varten.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Pohjarakennesuunnittelusta on vastannut Taratest Oy, LVIA-suunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy, sähkösuunnittelusta Alten Finland Oy ja rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut 31.12.2017 saakka Tampereen Tilakeskus Liikelaitos ja 1.1.2018 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä on toiminut Sinikka Vähämaa. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2019 ja valmistua lokakuussa 2020 siten, että rakennus on otettavissa käyttöön joulukuun alussa 2020.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin kansallisen hankintamenettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä helmi-maaliskuussa 2019. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen rakennustöistä teki Rakennustoimisto Hato Oy, IV-töistä ESP Tekniikka Oy, putkitöistä Bravida Finland Oy ja sähkötöistä Epilän Sähkökone Oy.

Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tuottamaa palveluliiketoimintaa 1.1.2018 alkaen. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Linnainmaan päiväkodin perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään ehdolla, että sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy toteutussuunnitelman.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankepäällikkö Sinikka Vähämaa oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Puheenjohtaja päätti muutaman minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Sinikka Vähämaa, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Kristiina Järvelä, Pia Mikkola, Tommi Järventausta, Maija Sihvonen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.