Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 84 Asemakaavan muutosehdotukseen nro 8622 liittyvä maankäyttösopimus 

TRE:2812/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Tammelanpuistokatu 21 -nimisen yhtiön omistamalla tontilla 837-115-262-1 on maanomistajan aloitteesta vireillä asemakaavamuutos nro 8622. Tontin käyttötarkoitus muuttuu liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K-12) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Asemakaavamuutoksella rakennusoikeuden määrä tontilla kasvaa. Sopimuksessa ei huomioida täydennysrakentamisen kannustimia.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakiyksikön kanssa laatinut päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja Kiinteistö Oy Tammelanpuistokatu 21 -nimisen yhtiön välisen, asemakaavan nro 8622 muutokseen liittyvän, 4.5.2020 ja 29.5.2020 allekirjoitetun ehdollisen maankäyttösopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva, kaupungin ja Kiinteistö Oy Tammelanpuistokatu 21 -nimisen yhtiön välinen asemakaavan nro 8622 muutokseen liittyvä, 4.5.2020 ja 29.5.2020 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Markus Koskinen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Tammelanpuistokatu 21, Virpi Ekholm, Juha-Matti Ala-Laurila, Heli Toukoniemi, Patricia Nikko, Kirsi Grönberg, Anna Hyyppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat