Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 82 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 

TRE:5021/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-huhtikuussa oli 55,2 milj. euroa, mikä on 9,6 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 6,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Merkittävin syy tähän ovat muihin toimintatuottoihin kohdistuvat maa- ja vesialueiden sekä rakennettujen kiinteistöjen myyntivoitot, jotka ylittävät kauden vuosisuunnitelman 6,4 milj. eurolla. Tulojen toteutumista sekä vuosisuunnitelmaan että edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaan nähden selvästi parempana selittää mm. vuodelta 2019 siirtyneiden tontinmyyntien toteutuminen vuoden 2020 alussa. Maa-alueiden myyntivoittoja on toteutunut tammi-huhtikuussa yhteensä 13,4 milj. euroa. Tammi-huhtikuun toteutuneet toimintakulut alittavat kauden vuosisuunnitelman 2,7 milj. eurolla. Keskeisimpänä tekijänä ovat palvelujen ostot, jotka alittavat vuosisuunnitelman 2,3 milj. eurolla.

Tilinpäätösennusteen toimintakate, 136,2 milj. euroa, on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Vuokratuottojen ennustetaan toteutuvan 3,3 milj. euroa budjetoitua suurempina. Keskeinen syy poikkeamalle on pelastuslaitoksen Pirkanmaan toimipisteiden vuokrauksesta aiheutuvat vuokratuotot, joita ei ole huomioitu vuosisuunnitelmassa. Palveluryhmä toimii vuoden 2020 alusta välivuokraajana kaikissa Pirkanmaan pelastuslaitoksen kohteissa. Välivuokraustoiminnasta aiheutuvat kulut ja tuotot ovat yhtä suuret, toiminnalla ei ole tulosvaikutusta. Maanvuokratulojen ennusteessa on alkuvuoden muutoksena huomioitu 0,7 milj. euron lisäys tilaomaisuuden hallinnan tulosyksikön osalta koskien mm. leasing-kohteiden maanvuokria. Vuokratulojen ennusteessa on huomioitu korona-pandemian vuoksi jo myönnetyt vapautukset tilavuokriin, joiden vuoksi tilavuokratulojen ennustetta on pienennetty 0,3 milj. euroa. Määräaikaisia vuokravapautuksia tarkastellaan uudelleen tulevien hakemusten myötä, jolloin ennuste koronan aiheuttamista vaikutuksista tarkentuu. Maksutuottoihin sisältyvien maankäyttösopimuskorvausten sekä muihin toimintatuottoihin sisältyvien pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste on vuosisuunnitelman mukainen.

Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 4,0 milj. eurolla. Poikkeama kohdistuu palvelujen ostoihin ja vuokrakuluihin. Suurimpana tekijänä on Pirkanmaan Pelastuslaitoksen vuokrakohteet, joiden vuoksi vuokrakulujen ennuste on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Palvelujen ostojen ennuste on 54,5 milj. euroa on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Henkilöstökulujen ja avustusten arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Investointeja on tammi-huhtikuussa toteutettu yhteensä 18,6 milj. eurolla. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 98,8 milj. euroa, on noin 23,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Poikkeama johtuu pääosin muutoksista hankkeiden aikatauluissa. Maaomaisuuden investointien osalta Takojankadun ja Lakalaivan pilaantuneiden maiden puhdistustyöt siirtyvät seuraavalle vuodelle johtuen kaavaprosessin etenemisestä odotettua hitaammin. Talonrakennusinvestointien (pl. Hiedanranta) ennustetaan toteutuvan 13,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Merkittävimmät kohteet, joihin alitus kohdistuu, ovat Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus, Mustametsän päiväkoti ja neuvola sekä Hervannan uimahallin allasosaston perusparannus sekä ilmastoinnin uusiminen.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan koronatilanteesta huolimatta pääosin suunnitellusti. Neljän toimenpiteen ennustetaan toteutuvan vuoden 2020 loppuun mennessä osittain. Lisäksi työntekijäkokemusmittauksia ei ole vielä kevään aikana toteutettu eikä toimenpiteen toteutumista voida näin ollen vielä arvioida. Raportointikauden keskeisinä onnistumisina on nostettu esiin mm. segregaation ennaltaehkäisyn laaja-alainen edistyminen. Toimenpiteisiin liittyviä poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Juho Mäenpää poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Tuomas Huhtala, Pauliina Laisi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat