Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 85 Asuntotontin 837-028-5595-8 (Pappila) vuokraaminen: Asunto Oy Haukan Helmi, Tampere ja Asunto Oy Hanhen Koto, Tampere 

TRE:3501/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Peab Oy ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr ovat yhteisellä hakemuksella pyytäneet tontin 837-028-5595-8 vuokraamista siten, että vuokralaisina ovat Asunto Oy Haukan Helmi, Tampere ja Asunto Oy Hanhen Koto, Tampere.

Yhtiöiden tarkoittama tontti sijaitsee asemakaavan nro 8453 mukaisella alueella Pappilassa, noin 5 km päässä Tampereen keskustasta Sammon valtatien varrella.

Kaavamuutos on laadittu Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:n, TOAS, ja kaupungin kiinteistötoimen aloitteesta. Kaavamuutos koskee TOAS:lle (ent. Tampereen Yliopiston asuntolasäätiö) vuokrattua tonttia Pappila-5595-1 sekä katu- ja virkistysaluetta. Kaavamuutoksen ja erillisen tonttijaon perusteella on muodostunut asuinkerrostalojen korttelialuetta olevat tontit Pappila-5595-7, 8 ja 9 sekä LPA-tontit Pappila-5595-5 ja 6. Kaavaprosessin aikana TOAS kilpailutti hankkeeseen kumppanin ja kaavaa on viety eteenpäin kilpailun voittaneen Peab Oy:n kanssa. Hanke on maapolitiikan linjausten mukainen täydennysrakentamishanke, jolloin vuokralainen voi myydä kaavamuutoksen myötä syntyvän uuden rakennusoikeuden.

Kaava-alueen muut tontit on jo vuokrattu aiemmin pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin.

Tässä vaiheessa tontille 837-028-5595-8 tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja vuokrata tontti siten, että vuokralaisina ovat Asunto Oy Haukan Helmi, Tampere (2750/5150) ja Asunto Oy Hanhen Koto, Tampere (2400/5150). 

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevan tontin pinta-ala on 2.413 m2 ja rakennusoikeus 4.850+yht300 k-m2. Tontille voi rakentaa kuusikerroksisia asuinrakennuksia.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 63.242 euroa (pääoma-arvo 1.581.050 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 3.213,52 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 307 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1968 pistettä/v. 2019). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Tontin vuokralaisen tulee esittää tontinkäyttösuunnitelmat ennen rakennusluvan hakemista.

Tontin 837-028-5595-1 vuokrasopimusta on purettu jo aiemmin siltä osin, kun siitä kuuluu tontteihin 837-028-5595-5, 6, 7 ja 9 sekä katualueisiin; samalla vuokrasopimus on muutettu koskemaan tonttia 8. Tämä vanha vuokrasopimus voidaan katsoa kokonaan päättyväksi 31.7.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontille 837-028-5595-8 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 3.213,52 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 63.242 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta (1.8.2020 - 31.7.2080).

Tontti 837-028-5595-8 vuokrataan siten, että vuokralaisina ovat Asunto Oy Haukan Helmi, Tampere (2750/5150) ja Asunto Oy Hanhen Koto, Tampere (2400/5150).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Tontin 837-028-5595-8 vanha vuokrasopimus päättyy 31.7.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peab Oy/Jukka Heineman, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr/Kirsi Koski, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat