Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 90 Asuntotontin 837-129-1810-12 (Kaleva) vuokraaminen: Asunto Oy Tampereen Kalevan Komuutti ja Tampereen Kalevan Vaunuparkki Oy 

TRE:3177/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

SRV Rakennus Oy on pyytänyt saada vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella tontin 837-129-1810-12 siten, että vuokralaisina ovat Asunto Oy Tampereen Kalevan Komuutti ja Tampereen Kalevan Vaunuparkki Oy.

Kyseinen tontti sijaitsee asemakaavan nro 8489 mukaisella alueella noin 3 km itään kaupungin keskustasta. Alue kuuluu pääosin Kalevan, eteläosassa osittain Kalevanrinteen ja koillisosassa osittain myös Kissanmaan kaupunginosaan. Alue sijoittuu Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän rajaamaan kolmioon, jonka sisään jäävät Iskun ja Tampere Areenan tontit, tontti 839-4 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheraluetta.

Aloitteen asemakaavan muutokselle ovat tehneet Tampereen kaupunki sekä Iskun liikerakennuksen tontin vuokraoikeuden haltija Intrio Oy, joka on tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa. Lisäksi asemakaavamuutosta on hakenut Tampere Areenan liikuntahallin tontin vuokraoikeuden haltija Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kotikenttä, joka on tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen Pohjola Rakennus Oy Suomen kanssa.

Asemakaavamuutoksen perusteella on muodostunut mm. kortteli 1810, johon voi rakentaa asumista sekä liike- ja toimistotiloja sekä liikerakennusten kortteli 843, johon voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

SRV Rakennus Oy:n aloitteesta on laadittu erillinen tonttijako, jonka perusteella on muodostunut tontit 837-129-1810-8 - 13.

Tontit 837-129-1810-8 - 12 ovat muodostuneet osin Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kotikentälle vuokratusta tontista 837-129-839-2, jonka vuokrasopimusta tullaan purkamaan erillisellä päätöksellä siltä osin, kun siitä kuuluu kyseisiin tontteihin.

Asemakaavan laatimisen yhteydessä on allekirjoitettu toteutussopimus, jossa on sovittu mm. alueelle muodostuvien tonttien vuokraamisesta. Toteutussopimuksen mukaan ennen tonttien vuokraamista tulee hyväksyttää tontinkäyttösuunnitelma, jonka yhteydessä tulee esittää asuntojakauma. Tonteille tulee toteuttaa monipuolista asuntotuotantoa ja asuntorakennusoikeuden kerrosalasta 1/3 tulisi olla perheasuntoja. SRV Rakennus Oy on esittänyt hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat asuntojakaumineen tonteista 837-129-1810-8 - 13.

Tontille 837-129-1810-12 tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja vuokrata tontti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.8.2020 alkaen siten, että vuokralaisina ovat Asunto Oy Tampereen Kalevan Komuutti (3199/3200) ja Tampereen Kalevan Vaunuparkki Oy (1/3200).

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta olevan tontin 837-129-1810-12, Alamummo 2/Tiilikentänpolku 10, pinta-ala on 1.562 m2 ja rakennusoikeus 3.200 k-m2

Ottaen huomioon alueen sijainnin, tontin pinta-alan, rakennusoikeuden ja muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 84.736 euroa (pääoma-arvo 2.118.400 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 4.305,69 euroa. Hinnoittelussa on käytetty 662 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1968 pistettä/v. 2019). Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontille 837-129-1810-12 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 4.305,69 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 84.736 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta (1.8.2020 - 31.7.2080).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-129-1810-12 vuokrataan siten, että vuokralaisina ovat  Asunto Oy Tampereen Kalevan Komuutti (3199/3200) ja Tampereen Kalevan Vaunuparkki Oy (1/3200).

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

SRV Rakennus Oy/Henri Kiiski, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat