Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 77 Juhannuskylän koulun Tammerkosken koulutalon kellarikerroksen sisäilma- ja rakenteelliset korjaukset, toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:2275/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, puh. 040 620 6368, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Juhannuskylän koulun Tammerkosken koulutalon kellarikerroksen sisäilma- ja rakenteellisten korjausten tarveselvitys ja hankesuunnitelma on hyväksytty Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 7.4.2020 ja Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 23.4.2020. Toteutussuunnittelu on tehty tarveselvityksen ja hankesuunnitelman pohjalta.

Hanke käsittää Tammerkosken koulutalon vanhemman, vuonna 1924 valmistuneen, viisikerroksisen rakennusosan kellarikerroksen sisäilma- ja rakenteelliset korjaukset. Hanke sisältää mm. vanhojen alapohjien purkamisen ja uudelleen rakentamisen, tilamuutostyöt ja LVISA-järjestelmien perusparannuksen hankealueella. Hankkeeseen sisältyy myös rakennuksen ulkopuolen sokkelien vesieristystyöt, kellarin huoltoluiskan korjaukset sekä sadevesiviemäri- ja salaojatyöt. Lisäksi kellaritiloihin tehdään joitakin toiminnallisia parannuksia

Tammerkosken koulutalossa on tällä hetkellä noin 603 oppilasta sekä opetus- ja hallintohenkilökuntaa noin 54 henkilöä. Vanhemmassa rakennusosassa on muissa kuin kellarikerroksessa koulutoiminta käynnissä koko urakka-ajan lomakausia lukuun ottamatta. Hanke ei vaadi väistötiloja.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Rakennesuunnittelijana on toiminut Sweco Rakennetekniikka Oy, LVI-suunnittelijana Tampereen Tilapalvelut Oy, sähkösuunnittelijana Sähkötekniikka Oy Kari Siren, rakennusautomaatiosuunnittelijana Sweco Talotekniikka Oy ja sisäilma-asiantuntijana Dimen Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut Tampereen Tilapalvelut Oy. Rakennustyöt kilpailutettiin kansallisen hankintamenettelyn mukaisena kokonaisurakkana avoimena hankintakyselynä toukokuussa 2020. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen rakennustöistä teki Rakennustoimisto HATO Oy. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2020 ja valmistua helmikuussa 2021.

Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 1.418.060 euroa. Tampereen kaupungin toteutuskustannukset ovat yhteensä 1.418.060 euroa.

Juhannuskylän koulun Tammerkosken koulutalon kellarikerroksen sisäilma- ja rakenteellisiin korjauksiin on varattu 718.060 € sisäilmaolosuhdeinvestointien määrärahasta vuodeksi 2020 ja 700.000 € vuodelta 2021.

Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Juhannuskylän koulun Tammerkosken koulutalon kellarikerroksen sisäilma- ja rakenteelliset korjaukset -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Nina Silius-Haouari ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Sasi poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Jarmo Viljakka, Taru Kyllästinen, Teemu Alavenetmäki, Jyrki Miettinen, Jori Komulainen, Kristiina Järvelä, Elli Rasimus, Petri Peltonen, Petri Fihlman, Kirsi Numminen Elina Kalliohaka, sisäinen tarkastus, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat