Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 78 Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen toteutussuunnitelma 

TRE:6764/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Kauppinen Jukka, Rakennuttamispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere-talo sijaitsee Kyttälän kaupunginosassa osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kiinteistötunnus on 837- 117- 0316-0003. Tampere-talo on rakennettu vuosina 1988 - 1990 ja sitä on laajennettu vuosina 2005 sekä 2017. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Esa Piiroinen ja Sakari Aartelo.

Tampere-talon esitystekniikan uudistamishanke sisältää käyttöikänsä päähän tulleiden ison salin nostinlaitteiden ja katsomovalaistuksen uusimisen. Kohteen hankesuunnitelma hyväksyttiin Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 28.1.2020 ja Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 20.2.2020. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta. Katsomon näyttämölaitteiden ja valaisinten uudistuksella ei ole vaikutusta tilan arkkitehtuuriin.

Käytössä oleva nostinlaitteisto on rajoittanut toimintaa ja sisältöjen kehittymistä voimakkaasti. Laitteiston käyttövarmuus ja kapasiteetti eivät vastaa nykyaikaisten tuotantojen näyttämöteknillisiä tarpeita. Laitteiston vikaherkkyys, huollon haastavuus sekä varaosien saanti ovat kasvavia epävarmuustekijöitä. Tuotantojen teknistyminen sekä esitystekniikan kehittyminen ja kasvaminen ovat ongelmia laitteistolle, joka on mitoitettu ja toteutettu vuonna 1998. Hankinnan keskeinen tavoite on poistaa nämä epävarmuustekijät. Katsomon valaistuksen uusiminen toteutetaan nykyisten valaisinten kaltaisilla uusilla valaisimilla, jotka ovat huomattavasti energiatehokkaampia ja joilla voidaan saavuttaa noin 20 % energiasäästö valaistusolosuhteita muuttamatta.

Uudistamishankkeen mekaniikkasuunnitelmat on laatinut Akumek Oy ja sähkösuunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy. Mekaniikkaurakka kilpailutettiin kansallisen hankintamenettelyn mukaisena avoimena hankintakyselynä toukokuussa 2020. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Insta Automation Oy. Sähköurakoitsijana toimii Are Oy puitesopimuksen mukaisesti. Valaistuksen uusiminen on tarkoitus tehdä kesä- ja heinäkuussa 2020. Nostinjärjestelmän asennustyöt tehdään kohteessa aikavälillä toukokuu-elokuu 2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nina Silius-Haouari palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Rakennuttamispäälikkö Jukka Kauppinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Paulina Ahokas, Marko Koivisto, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Teemu Alavenetmäki, sisäinen tarkastus, kirjaamo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat