Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 93 Työläjärven maa-ainesten otto-oikeuden myynti 

TRE:1243/02.06.02/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajalla Työläjärven maa-ainesten ottoalueen. Ottoalue sijoittuu kiinteistöjen 980-414-4-34, 980-414-4-89 ja määräalan tilasta 108-426-3-154 alueille.

Ylöjärven puolella sijaitsevilla kiinteistöillä (980-414-4-34 ja 980-414-4-89) on voimassa oleva maa-ainesten ottolupa. Ottolupa on voimassa 31.12.2024 asti. Tampereen ja Ylöjärven kaupungin välillä on vuonna 1983 tehty luovutussopimus, jonka perusteella ottotoiminnan päättyessä Tampereen kaupunki myy kiinteistöt 980-414-4-34 ja 980-414-4-89 Ylöjärven kaupungille. Kiinteistötoimi on neuvotellut Tampereen Infra Oy:n kanssa Työläjärven maa-aineisten tarpeista Tampereen kaupungin hankkeisiin. Alueen sijainti huomioonottaen on päädytty siihen, että maa-ainesten otto-oikeus myytäisiin tarjouskaupalla. Massalaskennan mukaan maa-aineksia kiinteistön 980-414-4-34 alueella on jäljellä noin 185.000 m3 ja kiinteistön 980-414-4-89 aluella noin 80.000 m3.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Korkeimman tarjouksen teki Peab Industri Oy (aikaisemmin YIT Teollisuus Oy). Otto-oikeudesta Peab Industri Oy tarjosi 1.000.000,00 euroa (alv 0 %). Kiinteistötoimen ja Peab Industri Oy:n neuvotteluissa on päädytty siihen, että Hämeenkyrön kunnan puolella oleva noin 3,5 ha määräala ei tässä vaiheessa sisälly kauppaan vaan nyt kaupan kohteena on Ylöjärven puolella oleva maa-ainesten otto-oikeus ja siihen liittyvä maa-aineslupa. Saatu ostotarjous vastaa käypää markkinahintaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki myy Peab Industri Oy:lle kiinteistöjen 980-414-4-34 ja 980-414-4-89 alueella olevan maa-ainesten otto-oikeuden. Voimassa oleva maa-ainesten ottolupa siirretään myyjältä ostajalle kaupan yhteydessä. Ostaja vastaa kaikista lupavelvoitteista ja maisemointivelvoitteista kaupan jälkeen. Ostaja vastaa lupaviranomaisen määrittämän vakuuden asettamisesta. Sähköliittymä siirretään ostajalle. Alueella ei ole kiinteitä rakennelmia eikä rakennuksia.

Kauppahinta on 1.000.000,00 euroa (alv 0 %). Kauppahinta laskutetaan viidessä tasasuuruisessa erässä kerran vuodessa vuosina 2020, 2021, 2022, 2023 ja 2024. Kunkin jaksotuksen kauppahinnan osuus maksetaan 30.7. mennessä. Ensimmäisen vuoden erä on 200.000,00 euroa. Jäljellä oleva kauppahinnan osuus tarkistetaan elinkustannusindeksillä. Jos elinkustannusindeksi on laskenut, ei jäljellä olevaa kauppahintaa kuitenkaan lasketa.

Puusto ei siirry kaupassa, vaan se kuuluu myyjälle. Myyjä vastaa puuston poistamisesta otto-alueelta sovitussa aikataulussa.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, Virpi Ekholm, kitiatalous, Matti Pokkinen, Heli Toukoniemi, Kirsi Grönberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat