Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 18.12.2019

§ 190 Asuntotontin 837-078-7318-3 (Hervantajärvi) varaaminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 

TRE:7430/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (TOAS) on pyytänyt saada varata tontin 837-078-7318-3. Hakemuksen mukaan TOAS on järjestämässä yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Tampereen yliopiston, Aalto yliopiston, Oulun yliopiston, Helsingin opiskelija-asuntosäätiön sekä Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön kanssa valtakunnallista arkkitehtuurin opiskelijoille suunnattua, toteutukseen tähtäävää puurakentamisen opiskelijakilpailua. Kilpailun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat puurakentamisen sekä kohtuuhintaisen asumisen problematiikkaan ja valmentaa tulevaisuuden suunnittelijoita kasvaville puurakentamisen markkinoille.

Säätiön tarkoittama tontti sijaitsee Hervantajärven kaupunginosassa, joka sijoittuu Hervannan ja sitä sivuavan Ruskonkehän eteläpuolelle linnuntietä noin kahdeksan kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta. Uusi asuinalue tukeutuu pääosin Hervannan monipuolisiin palveluihin. Lähipalveluina kaavassa on varaus kauppa-aukion laidalla päivittäistavarakaupalle ja muulle liiketilalle sekä puiston laidalla päiväkodille, joka toteutuu todennäköisesti yksityisenä ns. palvelusetelipäiväkotina. Asuinalue on suunniteltu tehokkaan joukkoliikenteen alueeksi. Raitiotien päätepysäkki sijoittuu Hervantajärven uuden asuinalueen keskiosiin. Alueen ensimmäiset tontit on varattu kesäkuussa 2019 olleen tonttihaun perusteella, joten alue alkaa rakentua vuoden 2020 aikana.

Kehittämishankkeesta on neuvoteltu TOASn ja ARA:n kanssa ja hanke tukee hyvin puurakentamisen edistämisohjelmaa. Näin ollen tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja varata tontti Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle hankkeen suunnittelua varten 1.1.2020 alkaen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevan tontin 837-078-7318-3 pinta-ala on 3.273 m2 ja asuinrakennusoikeus 5.000+yht250 k-m2. Hanke toteutetaan valtion pitkän korkotuen hankkeena. Hervantajärvi sijaitsee ARA:n aluejakokartassa ns. nelosvyöhykkeellä, jossa AK-tontin kerrosneliömetrihinta on 150 euroa. ARA:n hyväksymän ja Asunto- ja kiinteistölautakunnan 28.3.2018 vahvistaman hinnoittelun mukaisesti enimmäishintoja voidaan korottaa 0–10 %:lla, mikäli tontti sijaitsee kaupallisten ja julkisten palvelujen keskittymässä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Näin ollen tontin 837-078-7318-3 hinnoittelussa tulisi käyttää 10 %:lla korotettua hintaa eli 165 euroa/kerrosneliömetri ja neljän prosentin korkokantaa. Tontin vuosivuokraksi saadaan näin 34.650,00 euroa (pääoma-arvo 866.250 euroa) vuodessa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.778,75 euroa (keski-indeksi 1948 p./v. 2018).
Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta ehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (240 euroa) ja ARA-hinnan välisen erotuksen. Alueen pääkadun eli Makkarajärvenkadun varteen sijoittuville tonteille tulee sijoittaa taidetta. Taide parhaimmillaan toimii arkkitehtuurin kumppanina ja kyse voi olla perinteisemmistä veistoksista, maalauksista ja värisuunnitelmista erityismuotoiluihin rakennustuotteisiin tai panostuksesta valaistukseen, perustason käsittelyyn ja viherympäristö- ja maisemasuunnitteluun. Taide voi olla integroituna rakennukseen tai se voi olla osa esim. pihasuunnitelmaa. Taide-ehdotus tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.

TOAS tulee laskemaan kohteen elinkaarihiilijalanjäljen joko Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmällä tai muilla Euroopan unionin standardeihin pohjautuvilla järjestelmillä, sekä ohjaamaan suunnittelua ekologisuuden ja elinkaarihiilijalanjäljen pienenemisen suuntaan. Ympäristöministeriön arviointimenetelmä perustuu Euroopan komission laatiman Level(s)-menetelmään3. Sen pohjana ovat eurooppalaiset kestävää rakentamista koskevat standardit (mm. EN 15643 –sarja, EN 15978 ja EN 15804) sekä aiheeseen liittyvä tieteellinen tutkimus.

Tässä vaiheessa tontti 837-078-7318-3 tulisi varata Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle hankkeen suunnittelua varten 1.1.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 30.6.2020 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli 1.444 euroa.

Korttelin 7318 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7318-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7318-5. Korttelin asuintonttien 1, 2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Ennen pitkäaikaisen sopimuksen tekemistä tontin 837-078-7318-3 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontille 837-078-7318-3 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.778,75 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 34.650 euroa).

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (240 euroa) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Vuokra-ajaksi vahvistetaan 60 vuotta.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-078-7318-3 varataan Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 1.1.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, enintään kuitenkin 30.6.2020 asti.

Varausaikana tontista 837-078-7318-3 peritään vuokraa 1.444 euroa kuukaudessa.

Tontin 837-078-7318-3 varaajien tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.