Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 1.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 145 Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen asunto- ja kiinteistölautakunnassa toimikaudella 2021-2023 

TRE:5521/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Kuntalain 92 § 1 momentin mukaan, kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen äsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Lainkohdan 2 momentin mukaan sama koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Lainkohdan 4 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Edelleen 5 momentin mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Edellä mainittu kuntalain säännös merkitsee kaupunginhallituksen kannalta sitä, että hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen jaostonsa, alaisensa toimielimen ja viranhaltijan päättämän asian. Vastaavasti lautakunnan käsiteltäväksi voidaan ottaa lautakunnan jaoston ja lautakunnan alaisen toimielimen ja viranhaltijan päättämä asia. Lautakunnalla on otto-oikeus vain siinä tapauksessa, että kaupunginhallitus ei käytä omaa otto-oikeuttaan. Ottopäätöksen voivat tehdä kaupunginhallitus, lautakunta, niiden puheenjohtaja tai kunnan hallintosäännössä määrätty muu viranhaltija.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaisuudessaan lautakunnan käsiteltäväksi. Se ei ole sidottu alemman viranomaisen tekemään ratkaisuun. Lautakunnalla on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunta ei käytä otto-oikeuttaan alaistensa viranomaisten päätöksiin, jotka koskevat lautakunnan hyväksymän tilaomaisuuteen liittyvän investointihankkeen toteutussuunnitelman mukaisia hankintoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunta ei käytä otto-oikeuttaan enintään viideksi vuodeksi tehdyissä tilavuokrapäätöksissä.

Asunto- ja kiinteistölautakunta ei käytä otto-oikeuttaan toistaiseksi voimassa oleviin tilavuokrasopimuspäätöksiin, joissa sopimuksen irtisanomisaika enintään 12 kk.

Asunto- ja kiinteistölautakunta ei käytä otto-oikeuttaan enintään 5 vuoden maanvuokrauspäätöksiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunta ei käytä otto-oikeuttaan väliaikaiseen käyttöön tarkoitetuissa, toistaiseksi voimassaolevissa maavuokrauspäätöksissä, joissa sopimuksen irtisanomisaika enintään 6 kk.

Asunto- ja kiinteistölautakunta ei käytä otto-oikeuttaan ns. lyhyisiin vuokrauksiin: enintään kahden viikon irtisanomisajoin enintään kuudeksi kuukaudeksi tehtyihin maanvuokrauspäätöksiin, lupapäätöksiin yms. maanluovutuspäätöksiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunta ei käytä otto-oikeuttaan niihin Kiila-järjestelmässä käsiteltäviin ja myönnettäviin lupapäätöksiin, joista kiinteistöjohtaja on tehnyt puitepäätökset 22.12.2017 §§ 805-810.

Edellä mainituissa asioissa viranomaiset eivät siten ilmoita tekemistään päätöksistä asunto- ja kiinteistölautakunnalle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Minna Kareinen, Maria-Liisa Tuominen, Tommi Skön, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)