Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 81 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 8585 toteuttamiseen liittyvä vaihtokirja 

TRE:2018/02.06.02/2021

Valmistelija

  • Ala-Laurila Juha-Matti, Kehityspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Juha-Matti Ala-Laurila, puh. 040 779 5611, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24 -nimisen yhtiön omistamilla tonteilla 837-225-2077-8 ja 837-225-2077-14 on maanomistajan aloitteesta vireillä asemakaavamuutos nro 8585. Asemakaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus muuttuu ja rakennusoikeuden määrä alueella kasvaa. Käyttötarkoitus tonteilla muuttuu pienteollisuusrakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen ja autopaikkojen korttelialueiksi sekä suojaviheralueeksi.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakiasiat-yksikön kanssa laatinut liitteen mukaisen kaupungin ja Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24:n välisen 31.3.2021 allekirjoitetun ehdollisen vaihtokirjan. Asemakaavamuutokseen nro 8585 liittyy omana päätösasianaan myös Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24:n ja Tampereen kaupungin välinen, niin ikään 31.3.2021 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus.

Vaihdossa Tampereen kaupunki luovuttaa Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24:lle noin 276 m²:n suuruisen alueen kiinteistöistä 837-225-9903-0 ja noin 617 m²:n suuruisen alueen kiinteistöstä 837-601-3-70. Kaupungin luovuttamat alueet ovat muodostusosia asemakaavamuutoksen nro 8585 mukaisesta asuinkerrostalojen tontista 2077-22. Kaupungin luovuttamien alueiden arvo on 244 500 euroa.

Vaihdossa Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24 luovuttaa Tampereen kaupungille noin 597 m²:n suuruisen alueen tontista 837-225-2077-8, mikä on asemakaavamuutoksessa nro 8585 osoitettu suojaviheralueeksi. Lisäksi osana maankäyttösopimuskorvausta Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24 luovuttaa Tampereen kaupungille noin 1 018 m²:n suuruisen alueen tontista 837-225-2077-14, mikä on asemakaavamuutoksessa nro 8585 osoitettu asuinkerrostalotontin 2077-22 osaksi ja mikä on tarkoitus myöhemmin muodostaa omaksi tontikseen. Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24:n luovuttamien alueiden arvo on yhteensä 503 685 euroa, josta maankäyttösopimuksen mukaista korvausta (rakennusoikeus) on 500 700 euroa. Vaihtokirjassa huomioidaan Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24:n alueiden arvosta 2 985 euroa.

Välirahana Kiinteistö Oy Tampereen Suonsivunkatu 24 maksaa kaupungille 241 515 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Liitteenä oleva, Tampereen kaupungin ja Kiinteistö Oy Suonsivunkatu 24:n välinen, asemakaamuutokseen nro 8585 liittyvä, 31.3.2021 allekirjoitettu ehdollinen vaihtokirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Suonsivunkatu 24, Arkta Rakennus Oy, Juha-Matti Ala-Laurila, Patricia Nikko, Heli Toukoniemi, Anita Liecks, kitiatalous, Timo Silomaa, Kirsi Grönberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.