Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 59 Oikaisuvaatimus kielteiseen päätökseen anomuksesta sijoittaa vesipuisto Tohloppijärveen 

TRE:787/10.00.04/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström,​ puh. 040 750 1876,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Kiinteistöjohtaja on 3.3.2021 § 149 päättänyt, että Tohlopin luisteluradalle ei myönnetä lupaa vesipuiston sijoittamiseen hakemuksessa esitettyyn paikkaan Tohloppijärvellä. Lupaa oli haettu kesäkausiksi 2021-2023. Hakija on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa haetaan kielteisen päätöksen oikaisua. 

Tohlopin luistelurata vetoaa oikaisuvaatimuksessaan lupapäätöksen perusteluihin, joissa on mainittu, että lupahakemuksessa ei ollut esitetty kävijämääräarvioita, eikä hakemuksessa ollut esitelty ratkaisua tarvittaviin wc- ja pukutiloihin. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että yhdessäkään kaupungin pyytämästä viidestä lausunnosta ei annettu kielteistä vastausta vesipuiston sijoittamiseen. 

Tohlopin luisteluradalle on kiinteistöjohtajan päätöksellä jo myönnetty lupa wakeboardradan sijoittamiseen Tohloppijärvelle ajaksi 2019-2023. Lisäksi toimija ylläpitää järvellä talvisin retkiluistelurataa. Vaikka vesipuistohankkeesta pyydetyt lausunnot olivat myönteisiä, osa niistä oli kriittisen ehdollisia. Tehtyyn asukaskyselyyn vastanneista enemmistö vastusti hanketta. Yhdyskuntalautakunnan 2.5.2019 ohjeellisena hyväksymän Tohloppijärven ympäristön hoito- ja kehittämissuunnitelman tavoitteena on mm. korostaa järvelle tyypillisiä arvokkaita maisemallisia ominaisuuksia sekä turvata luontoarvojen säilyminen. 

Kielteinen päätös on perustunut asian kokonaisarviointiin. Kokonaisarvioinnin perusteella maanomistaja katsoi, että Tohloppijärven hakemuksessa esitetty sijainti ei ole sopiva paikka vesipuiston kaltaiselle aktiviteetille. Kaupunki toikin päätöksessään esiin, että hankkeena vesipuisto on kannatettava, ja toimijan niin halutessa kaupungin on mahdollista jatkaa ko. toiminnalle paremmin soveltuvan ranta-alueen selvittämistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tuula Pohjola ehdotti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Sofia Julin kannatti ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Pohjaesitys= JAA, Oikaisuvaatimuksen hyväksyminen= EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 9-3

Lausunnot

Lakimies Patricia Nikko:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Kiinteistöjohtajan päätös ei ole ollut lainvastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Äänestystulokset

  • Jaa 9 kpl 75%

    Ville Tynkkynen, Antti Ivanoff, Jaakko Stenhäll, Vilhartti Hanhilahti, Riina-Eveliina Eskelinen, Juhapekka Lindfors, Nina Silius-Haouari, Erkki Axen, Elina Lind

  • Ei 3 kpl 25%

    Sofia Julin, Tuula Pohjola, Raimo Laaksonen

Tiedoksi

Tohlopin luistelurata, Saana Karala, Timo Koski, Riikka Rahkonen, Pekka Stenman, Harri Willberg, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.