Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 73 Oikaisuvaatimus tontin 837-213-1021-7 vuokrasuhteen uusimiseen 

TRE:1339/10.00.03/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tontti-insinööri Jori Alanko, puh. 041 730 1457, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistöjohtajan 26.2.2021 § 127 tekemällä päätöksellä on tontin 837-213-1021-7 vuokrasuhdetta jatkettu uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.5.2021 - 30.4.2071). Tontin 837-213-1021-7 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 1.5.2021 alkaen 226,63 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 4474,00 euroa). Muuten vuokrauksessa on päätetty noudatettavan tavanomaisia vuokraehtoja.

Vuokralainen on jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka mukaan vuokralaiselle olisi pitänyt antaa tietoon vuokran määrä jo keväällä 2018 lähetetyn ennakkokirjeen yhteydessä. Myös vuokranmääräytymisen perusteita vaaditaan muutettavaksi. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan myös esiin, että vuokralainen on ilmoittanut tahdonilmaisun vuokrasuhteen uusimisesta muttei ole hyväksynyt lähetetyn sopimusmallin ehtoja. Oikaisuvaatimuksessa kritisoidaan myös sitä, ettei vuokralaiselle ole riittävän ajoissa tiedotettu vuokrasuhteen uusimiseen liittyvistä asioista, sekä vaaditaan muutoksia asunto- ja maapolitiikan voimassa oleviin linjauksiin, viranhaltijapäätöksen lähetekirjeen kirjaamisasian muotoiluihin sekä vuokrasopimuksen ehtoihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 23.4.2018 § 77 asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018-2021. Päätös on lainvoimainen. Hyväksyttyjen asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaan arvottavat pientalotontit hinnoitellaan kohtuulliseen käypään hintaan. Vuokrattavien tonttien vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta. Linjausten mukaan sopimuksia uusittaessa lähtökohtana on yhdenvertainen kohtelu. Uusittavien sopimusten ehdot määritetään vastaavin periaattein, kuin uusissa sopimuksissa. Vuokran määrityksessä tavoitteena on markkinahintaa vastaava kohtuullinen käypä hinta, joten kaupunki ei voi ilmoittaa vuokran tarkkaa määrää etukäteen.

Päätöksen mukaan vuokra on määritetty ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu. Hinnoitteluun ei vaikuta yksittäisen tontin ominaisuudet esim. tontin maaperä.

Tampereen kaupungilla on oikeus harkintavaltansa rajoissa päättää niistä sopimusehdoista, joilla se sitoutuu yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Käytettävät vuokrasopimuspohjat asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt päätöksellään 21.2.2018 § 26. Päätös on lainvoimainen. Hyväksytyt sopimusehdot ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja yleisesti käytössä olevia ehtoja. Kaupungin on kohdeltava vuokralaisiaan yhdenvertaisesti hyväksyttyjä linjauksia ja sopimusehtoja noudattaen, eikä kaupungin ole mahdollista neuvotella sopimusehdoista vuokralaisten kanssa.

Tampereen kaupunki ottaa vuokralaisiin yhteyttä ensimmäisen kerran kolme vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä. Niille vuokralaisille, joiden vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy vuoden 2021 aikana, on lähetetty kirje maalis-huhtikuussa 2018. Kirjeessä on kerrottu, että vuokrasuhdetta tullaan jatkamaan uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin 50 vuoden ajaksi. Kirjeessä on kerrottu myös, että seuraava yhteydenotto tapahtuu vuokrasuhteen päättymistä edeltävän vuoden aikana. Oikaisuvaatimuksen mukaan vuokralainen on saanut kirjeen 14.10.2020. Kirjeessä on kerrottu tuleva vuokra sekä sen määräytymisperusteet. Kirjeessä on kerrottu, että vuokraehdot tullaan vahvistamaan joulukuu 2020-helmikuu 2021 aikana. Vuokraehtojen vahvistaminen edellyttää kirjeen mukana olleen hakemuksen palauttamista. Kirjeen mukana on myös ollut asunto- ja kiinteistölautakunnan hyväksymä vuokrasopimuspohja.

Viranhaltijapäätöksen lähetekirjeessä vuokralaista on pyydetty ottamaan kaupunkiin yhteyttä allekirjoituksesta sopimiseksi; ei allekirjoittamaan vuokralaiselle aiemmin toimitettua sopimusmallia, kuten oikaisuvaatimuksessa on esitetty. Lähetekirjeen sisällön osalta todetaan myös, että kirjaamisasiasta muistuttaminen on katsottu asianmukaiseksi, jotta panttioikeus käyttöoikeuteen ei kirjaamisen laiminlyönnin johdosta raukeaisi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Antti Ivanoff ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun seuraavin perustein: "Pyritään saavuttamaan molempien osapuolten hyväksymä sopimus tontinvuokralaisen kanssa. Esittelytekstissä ei ole vastattu oikaisuvaatimusperusteisiin."

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Patricia Nikko:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Kiinteistöjohtajan päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Tiedoksi

Vuokralainen, Kiinteistötoimi, Patricia Nikko

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.