Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.5.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 66 Asemakaavan muutoksen nro 8920 toteuttamiseen liittyvä kauppakirja 

TRE:1931/02.06.02/2024

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Broman Yhtiöt Oy (y-tunnus 3000207-4) omistaa Linnainmaalla tontin 837-37-5811-8 sekä vuokraoikeuden perusteella hallitsee kaupungin omistamia tontteja 837-37-5811-9 ja 837-37-5811-3. Yhtiö on hakenut alueelle asemakaavamuutosta, jolla mahdollistetaan liikepaikka uuden Motonet-myymälän toteuttamiseksi. Asemakaavamuutoksessa nro 8920 alueen käyttötarkoitus muuttuu ja rakennusoikeuden määrä alueella kasvaa. Käyttötarkoitus muuttuu yleisten rakennusten korttelialueesta (Y-12), huoltoaseman korttelialueesta (LH-6), katualueesta ja puistoalueesta liikerakennusten korttelialueeksi (KL).

Neuvotteluiden pohjalta kiinteistötoimi on laatinut liitteen mukaisen 24.4.2024 allekirjoitetun ehdollisen kauppakirjan, jolla kaupungin omistamat kaavamuutoksen mukaiset korttelialueeseen kuuluvat osat myydään Broman Yhtiöt Oy:lle. Asemakaavamuutoksessa myytävälle alueelle on osoitettu 4000 k-m2 rakennusoikeutta liikerakentamiseen. 

Myytävästä rakennusoikeudesta on teetetty Welado Oy:llä 12.1.2024 päivätty auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) arviolausunto, jonka mukainen kaupan kohteen myyntihinta on 1 280 000 euroa.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Broman Yhtiöt Oy:n välinen, asemakaavamuutokseen nro 8920 liittyvä 24.4.2024 allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostaja, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Satu Jauhiainen, Jani Kiiskilä, Kirsi Grönberg, kitiatalous, maanvuokrat, Anne Karlsson

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.