Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.5.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 63 Kaupin jalkapallokatsomon ja oheistilojen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:1494/10.03.06/2023

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankeinsinööri Petri Koivusilta, puh. 041 730 5496, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupin jalkapallokatsomon ja oheistilojen hankesuunnitelma on hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 21.3.2023 sekä asunto- ja kiinteistölautakunnassa 22.3.2023. Toteutussuunnittelu on tehty pääosin hankesuunnitelman pohjalta, suunnitelmiin on kuitenkin jouduttu lisäämään kevythissi katsomon esteettömyyttä koskevien määräysten takia.

Hanke käsittää uudisrakennuksen sekä sen piha-alueen rakentamisen kalusteineen ja varusteineen täysin käyttökuntoon saatettuna suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Rakennuspaikka sijaitsee Kaupin urheilupuistossa lämmitettävän tekonurmikentän 3 välittömässä läheisyydessä. Uudisrakennus on suunniteltu ympärivuotiseen ja lähes ympärivuorokautiseen urheilukäyttöön.

Jalkapallokatsomossa on yhteensä 1000 katsomopaikkaa, joista katettuja istumapaikkoja on 798 kpl ja pyörätuolipaikkoja on 5 kpl + avustajapaikkoja 5 kpl. Lisäksi katsomon katetut ylätasanteet mahdollistavat enimmillään 192 kpl katettuja seisomapaikkoja. Katsomon alle sijoittuvat yleisön wc-tilat, puku- ja pesuhuoneet, kioski, siivoustila, tekniset tilat sekä tilaelementtirakenteiset varastot ja myyntikojut. Katsomon ylimpään osaan sijoittuvat selostamo, kuuluttamo ja median työskentelytilat.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit Kontukoski Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-suunnittelusta on vastannut FCG Oy, sähkösuunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy, rakennesuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja pohjarakennesuunnittelusta Tampereen kaupunki, kuntatekninen suunnittelu.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Petri Koivusilta. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus osapuolten välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa elokuussa 2024 ja valmistua toukokuussa 2025.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin avoimina hankintakyselyinä maalis- ja huhtikuussa 2024. Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvinten hyväksyttyjen urakkatarjousten perusteella. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 4 900 000 euroa. Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 4 815 000 euroa, joka on myös vuodelle 2024 hyväksytyssä talousarviossa hankkeelle varattu määräraha. Kustannusten nousu 85 000 eurolla (1,8 %) selittyy rakennuksen perustamiseen tarvittavan esikuormitetun painopenkan rakentamisella ja purkamisella sekä kevythissillä, joita ei ollut huomioitu hankesuunnitelmassa. Rakennuksen käyttäjälle aiheutuva vuosivuokra on 402 049 euroa.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Kaupin jalkapallokatsomon ja oheistilojen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Petri Koivusilta oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

tilapalvelut@tilapa.fi, Jukka Etu-Seppälä, Mikko Heinonen, Niko Suoniemi, Anu Tiira, Jarmo Viljakka, Arto Huovila, Henri Lievonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.