Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.5.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 62 Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:7851/10.03.07/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankepäällikkö Antti Lakka, puh.040 553 8008, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi -hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 13.12.2022 sekä asunto- ja kiinteistölautakunnassa 25.1.2023. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta. 

Hanke käsittää rakennuksen sisäilmakorjauksen kalusteineen ja varusteineen täysin käyttökuntoon saatettuna. Koulu muutetaan kulttuurin ja vapaa-ajan käyttöön, joka sisältää kirjaston, työväenopiston, taiteilijoiden työ- ja bänditiloja sekä kahvitilan.  

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut HIMLA Arkkitehdit Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIAS-suunnittelusta on vastannut Rejlers Rakentaminen Oy ja rakennesuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja projektipäällikkönä toimii hankepäällikkö Antti Lakka. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus osapuolten välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2024 ja ne valmistuvat marras-joulukuussa 2025, jolloin tilat pyritään saamaan käyttöön tammikuussa 2026.  

Korjaustyöt kilpailutettiin avoimena hankintakyselynä kokonaisurakkana helmi-huhtikuussa 2024. Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvimman hyväksytyn urakkatarjouksen perusteella. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 9 700 000 euroa. Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 11 200 000 euroa. Hankkeelle on vuoden 2024 talousarviossa varattu määrärahaa 9 700 000 euroa. Suunnitelmien mukainen rakennuksen laajuus on 6 651 brm2, jonka mukaan toteutuksen neliöhinnaksi tulee 1 488 €/brm2. 

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Johtaja

Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään. 

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus. 

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankepäällikkö Antti Lakka oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Henri Lievonen, Niina Salmenkangas, Taina Sahlander, Maija-Liisa Gröhn, Jaakko Laurila, Anu Tiira, tilapalvelut@tilapa.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.