Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 41 Asunto Oy Sampsankontu –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-129-827-1 (Kaleva) vuokra-ajan jatkaminen 

TRE:1891/10.00.03/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Sampsankontu –nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-129-827-1 alun perin 15.11.1960 alkaneeseen vuokrasopimukseen 17.6.1961 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin 837-129-827-1, Lemminkäisenkatu 8, pinta-ala on 4.259 m² ja asemakaavasta tulkittu laskennallinen asuinrakennusoikeus 5.328 k-m². Tontin vuokra vuonna 2019 oli 15.030,80 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 15.11.2020. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti 837-129-827-1 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 111.888 euroa (pääoma-arvo 2.797.200 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 5.685,37 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 525 euron kerrosneliömetriarvoa ja 4 %:n vuokranmääräytymiskorkoa (indeksiluku 1965 pistettä/heinäkuu v. 2019). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 15.11.2070 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto Oy Sampsankontu –nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-129-827-1 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (16.11.2020 - 15.11.2070).

Tontin 837-129-827-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 16.11.2020 alkaen 5.685,37 euroa vuodessa.

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asunto Oy Sampsankontu, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.