Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 32 Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:7853/10.03.06/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankeinsinööri Satu Lahdensivu, puh. 040 637 3889 ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Olkahisen koulun ja päiväkodin tarveselvityksen 22.2.2018. Hankesuunnitelma on hyväksytty Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 19.12.2018. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.

Uusi koulu on mitoitettu 300:lle 1-6 -luokan oppilaalle, sisältäen myös kaksi esiopetusryhmää. Päiväkodissa on neljä ryhmää, yhteensä noin 80 lasta. Lisäksi koulurakennukseen tulee tilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle sekä kouluterveydenhuollolle. Koulurakennus on 2-kerroksinen ja lisäksi kellarikerroksessa sijaitsee väestönsuojassa olevat sosiaalitilat. Koulun aula/ruokasali sekä liikuntatilat ovat rajattavissa iltakäyttöön. Päiväkodista on esteetön sisäyhteys koulurakennukseen.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Pohjarakennesuunnittelusta vastasi Taratest Oy, LVIA-suunnittelusta LVI-Insinööritoimisto Sol-Air Oy, sähkösuunnittelusta Ramboll Finland Oy ja rakenne- ja akustiikkasuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut 19.12.2018 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä on toiminut Satu Lahdensivu. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2020 ja valmistua syyskuussa 2021 siten, että rakennus on otettavissa käyttöön lokakuussa 2021.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin EU-hankintamenettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä tammi-helmikuussa 2020. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen rakennustöistä teki Lujatalo Oy, IV-töistä Lahden LVI-talo Oy, putkitöistä Consti Talotekniikka Oy ja sähkötöistä Epilän sähkökone Oy.

Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 11.8 miljoonaa euroa. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 12.500.000 euroa, josta Pirkanmaan Voimia Oy:n keittiölaitteiden osuus on 113.000 euroa. Kustannusten nousu selittyy yleisen kustannustason nousulla sekä rakentamisen määräysten ja ohjeistuksen tiukentumisella. Kohteessa on akustisesti vaativia tiloja. Lisäksi talotekniikan puolella IV-konehuoneiden laajuus kasvoi sekä tonttivesijohto ja valokuitulinja rakennetaan uudestaan.

Hankkeen määräraha on 11 400 000 euroa. Tampereen kaupungin toteutuskustannukset ovat 12 387 000 euroa ja kustannusten nousu määrärahaan verrattuna on ollut 987 000 euroa. Määrärahan ylitys 8,7% on talousarvion sitovuussääntöjen puitteissa lautakunnan hyväksymisrajan sisällä.

Määrärahan ylitys voidaan kattaa tiedossa olevista käyttämättä jäävistä määrärahoista. Hankkeelle on vuoden 2020 talousarviossa hyväksytty määräraha 6 500 000 euroa sekä siirtomääräraha 2 733 000 euroa ja vuoden 2021 taloussuunnitelmassa 4 900 000 euroa. Hankkeelle on näin yhteensä varattu tällä hetkellä 14 133 000 euroa. Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa huomioidaan määrärahavaraus hankkeen toteutussuunnitelmaa vastaavaksi.

Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tuottamaa palveluliiketoimintaa. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus, joka on päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus –hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen perustelutekstiin "Hankkeen määräraha on 11 400 000 euroa. Tampereen kaupungin toteutuskustannukset ovat 12 387 000 euroa ja kustannusten nousu määrärahaan verrattuna on ollut 987 000 euroa. Määrärahan ylitys 8,7% on talousarvion sitovuussääntöjen puitteissa lautakunnan hyväksymisrajan sisällä. Määrärahan ylitys voidaan kattaa tiedossa olevista käyttämättä jäävistä määrärahoista. Hankkeelle on vuoden 2020 talousarviossa hyväksytty määräraha 6 500 000 euroa sekä siirtomääräraha 2 733 000 euroa ja vuoden 2021 taloussuunnitelmassa 4 900 000 euroa. Hankkeelle on näin yhteensä varattu tällä hetkellä 14 133 000 euroa. Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa huomioidaan määrärahavaraus hankkeen toteutussuunnitelmaa vastaavaksi."

Puheenjohtaja totesi näin korjatun esityksen olevan asian käsittelyn pohjana.

 

 

 

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Jarmo Viljakka, Pia Mikkola, Ville Raatikainen, Elina Kalliohaka, Simo Turtiainen, Anne K. Mäkinen, sisäinen tarkastus, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.