Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 36 Tampereen kaupungin sisäisten vuokrien ja palvelujen hinnoittelun periaatteet vuonna 2021 

TRE:911/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Suoniemi Niko, Tilapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 408 2964, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta päättää sisäisten vuokrien hinnoitteluperiaatteet vuosittain kaupungin talousarvion laadinnan pohjaksi ja noudatettavaksi tulevana talousarviovuonna. Tampereen kaupungilla käytössä oleva sisäisen vuokran järjestelmä kaupungin taseessa olevien rakennusten osalta perustuu neljään vuokralajiin: pääomavuokraan, joka on seitsemän prosenttia rakennuksen teknisestä nykyarvosta, tontin vuokraan, kunnossapitovuokraan ja kiinteistönhoitovuokraan. 

Sisäinen pääomavuokra on otettu käyttöön kaupungin palveluverkon rakennuksissa pääosin vuonna 2010. Suureen rakennuskantaan sitoutuneen pääoman määrittelemiseksi jokaiselle rakennukselle laskettiin Haahtelan Kiinteistötietojärjestelmän avulla tekninen nykyarvo. Rakennuksen vuosivuokraksi määräytyi 7% teknisestä nykyarvosta. Vuokra sidottiin Tilastokeskuksen ylläpitämään ja kiinteistöjen vuokrauksessa yleisesti käytettyyn elinkustannusindeksiin, jonka keskimääräinen kehitys on ollut n. 1,3% vuodessa. Vuokria ei ole korotettu indeksin mukaisesti vuosina 2016-2019.

Tampereen kaupungin ulkoa vuokraamien tilojen vuokra on yleisesti sidottu lokakuun elinkustannusindeksiin. Elinkustannusindeksi on noussut 0,7% lokakuusta 2018 lokakuuhun 2019 verrattuna (1975/1960). Ulkoa vuokrattujen tilojen sopimusehdoissa on yleisesti ehtona, että vuokra ei laske vaikka indeksi laskisikin.

Kaupungin johtoryhmä on ohjannut sisäisten vuokrien hinnoitteluperiaatteiden valmistelua siten, että kaupungin omistamien kohteiden pääomavuokran tasoa tulisi laskea ja toisaalta kunnossapito ja hoitovuokra määrittää toteumaan perustuen. Tämän pohjalta sisäisen vuokrauksen tasoa on tarkasteltu laajalti ja päädytty esittämään muutoksia, jotka esitellään pykälän liitteessä.

Keskeisenä muutoksena aiempiin periaatteisiin pääomavuokra laskee 6%:iin rakennusten teknisestä nykyarvosta ja kunnossapito- sekä kiinteistönhoitovuokra nousee kustannuksia vastaavaksi. Pääoma-, kunnossapito- ja tontinvuokran osalta vuokranmuutokset huomioidaan yksiköiden talousarvioihin keskitetysti. Kiinteistönhoitovuokran muutokset yksiköt kattavat jatkossa talousarviokehyksen sisältä, ja tämän suuruuteen yksiköt pystyvät vaikuttamaan tilankäyttöä tehostamalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin sisäisten vuokrien ja palvelujen hinnoittelun periaatteet vuodelle 2021 ovat seuraavat:

  • pääomavuokra kaupungin taseessa olevissa kohteissa laskee kuuteen prosenttiin rakennusten vuoden 2019 teknisestä nykyarvosta
  • Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmälle kohdistetaan pääomakustannuksena rahoituskulu, joka on 2,7% talonrakennusinvestointien tasearvosta
  • muilta kiinteistönomistajilta vuokrattujen kohteiden pääomavuokra on sama kuin vuokranantajan ja kaupungin välisessä vuokrasopimuksessa
  • kiinteistöhoitovuokraa peritään kokonaiskustannuksia vastaavasti
  • kunnossapitovuokraa peritään kokonaiskustannuksia vastaavasti
  • tontinvuokra on sama kuin vastaavissa ulkoisissa maanvuokrasopimuksissa
  • pääoma-, kunnossapito- ja tontinvuokran osalta vuokranmuutokset huomioidaan yksiköiden budjetteihin keskitetysti
  • kiinteistönhoitovuokran muutokset yksiköt kattavat kehyksen sisältä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Teppo Rantanen, Jukka Männikkö, Taru Kusomanen, Pauliina Laisi, Petra Rantanen, Vesa-Matti Kangas, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.