Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 37 Yritystontin 837-117-303-1 vuokra-ajan jatkaminen 

TRE:4100/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ylioppilasterveys - Studenthälsan ry:lle (y-tunnus 0202640-7) on vuokrattu yritystontti 837-117-303-1 alun perin 10.3.1959 alkaneen vuokrasopimuksen perusteella. Osoitteessa Kalevantie 3 sijaitsevan tontin pinta-ala on 847 m² ja asemakaavasta tulkittu laskennallinen rakennusoikeus 2990 k-m². Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu LT-merkinnällä (liikerakennusten korttelialue). Tontin elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra vuonna 2019 oli 8.215,22 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 31.7.2020. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus, asemakaavan mukainen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 75.348 euroa (pääoma-arvo 1.255.800 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 3.828,66 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 30 vuodella 31.7.2050 asti. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Ylioppilasterveys - Studenthälsan ry:lle vuokratun tontin 837-117-303-1 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 30 vuoden ajaksi (1.8.2020–31.7.2050).

Tontin 837-117-303-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.8.2020 alkaen 3.828,66 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 75.348 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vuokralainen, Heli Toukoniemi, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.