Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 8.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 160 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys ja sen yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet 

TRE:5928/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarviokehyksen 21.6.2021 (§ 305). Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Nettomenojen kasvu on 6,4 prosenttia. Koko kaupungin talousarviokehys (tilikauden tulos) vuodelle 2022 on 26,5 milj. euroa alijäämäinen. 

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. Tavoitteet valmistuvat pormestarin talousarvioesitykseen. Lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät kaupunginhallituksen 26.4.2021 linjaamat toiminnan painotukset, jotka huomioidaan talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelussa. Vuonna 2022 asunto- ja kiinteistölautakunnan toiminnassa painottuu kaupungin voimakkaaseen kasvuun vastaaminen niin asuntotuotannossa kuin yritystonttitarjonnassakin. Kaupungin kasvu merkitsee lisäksi palvelurakennuksiin kohdistuvien investointitarpeiden ja kunnossa pidettävien tilojen määrän kasvun kriittistä tarkastelua. Myös palveluita ja palveluprosesseja tulee kehittää hyödyntäen digitalisaatiota sekä toteuttamalla mm. retkeilyn kehittämisohjelman ja metsienhoidon toimintamallin toimenpiteitä.

Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa asunto- ja maapolitiikan valmistelusta ja toteutuksesta sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinnasta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Asuntopolitiikan osalta lautakunta vastaa lisäksi edunvalvonnasta ja asumisen kehittämisestä. Lautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Maapolitiikan osalta lautakunta vastaa lisäksi kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maanomistajan tavoitteiden asettamisesta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan  alaisuudessa Tredu on vastannut toimintaansa varten Tredu Kiinteistöt Oy:ltä tai muilta toimijoilta vuokratuista tiloista ja niiden ylläpidon järjestämisestä lautakunnan 21.8.2019 § 106 tekemän päätöksen mukaisesti.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään ja kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmiin.

Vuoden 2022 talousarviokehyksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 on 164,3 milj. euroa. Toimintakate pienenee kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan verrattuna 0,6 milj. euroa. Toimintatulot 276,0 milj. euroa muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista, maa-alueiden vuokratuotoista sekä maa-alueiden ja rakennusten pysyvien vastaavien myyntivoitoista. Pysyvien vastaavien myyntivoitot yhteensä 53,8 milj. euroa kasvavat kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan nähden 4,1 milj. euroa. Maksutuloihin kirjautuvat maankäyttösopimuskorvaukset, joita arvioidaan kertyvän 1,5 milj. euroa. Toimintamenot ovat 111,7 milj. euroa, joihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitopalvelut. Kaupungin voimakkaan väestönkasvun ja asuntotuotannon kasvun myötä palveluryhmän tulee kyetä vastaamaan palvelujen lisäykseen (tontit, palvelukiinteistöt ja asumisen kehittäminen). Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan nähden 0,6 milj. euroa. Muu toimintakulujen lisäys aiheutuu pääosin vuokrakulujen kasvusta. Esitykseen sisältyy valtuustoon nähden erikseen sitovana eränä Hiedanrannan kehitysohjelman toimintakate -0,3 milj. euroa.

Kaupunginhallitus antoi 26.4.2021 vuosien 2022-2025 investointisuunnittelun ohjeelliseksi tasoksi noin 240 milj. euroa, jonka mukaan vuoden 2022 talousarvioesityksiä on ryhdytty valmistelemaan. Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien esitys vuodelle 2022 on 121,5 milj. euroa, muodostuen talonrakennusinvestoinneista 100,0 milj. euroa, maaomaisuuden investoinneista 12,3 milj. euroa sekä erikseen sitovista kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta) investoinneista 9,2 milj. euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys hyväksytään.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään esitykseen teknisiä korjauksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuustoaloitteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Sanni Pöntinen, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Heli Toukoniemi, Auli Heinävä, Anu Rajala, Jukka Männikkö, Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)