Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 8.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 157 Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:2773/10.03.06/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankeinsinööri Petri Koivusilta, puh. 041 730 5496, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin hankesuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 21.4.2021 sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 22.4.2021. Hankesuunnitelman mukaan toteutuskustannukset ovat 8 160 000 euroa. Toteutussuunnittelua on jatkettu hankesuunnitelman pohjalta.

Rakennettavaan uuteen pesäpallo- ja hiihtostadionin uudisrakennukseen tulee katetut katsomotilat noin 2500 hengen yleisölle. Katsomon yhteyteen sijoittuu oheistiloja, joihin tulee pukuhuoneita wc- ja pesutiloineen, tapahtumien järjestämiseen toimisto- ja toimitsijatiloja sekä varuste- ja varastotiloja.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit Kontukoski Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-suunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, sähkösuunnittelusta Sähkötekniikka Oy Kari Siren, rakenne- ja pohjarakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy sekä paloteknisestä suunnittelusta L2 Paloturvallisuus Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Petri Koivusilta. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus (liite 2) osapuolten välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Maanrakennus- ja perustustyöt on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2021 ja ne valmistuvat joulukuussa 2021, jonka jälkeen aloitetaan rakennus- ja talotekniset työt. Katsomorakennus on tarkoitus ottaa käyttöön heinäkuussa 2022, jolloin Kaupissa järjestetään Pesäpalloliiton 100-vuotisjuhlavuoden Itä-Länsi ottelutapahtuma 8.-10.7.2022. Rakentamisaikataulu on hyvin tiukka, joten on tarpeellista päästä aloittamaan maarakennus- ja perustustyöt mahdollisimman pian pesäpallokauden päättymisen jälkeen, jotta rakennushanke saadaan valmiiksi juhlatapahtumaa varten. Suunnittelu ja kilpailutus on jaettu tämän takia kahteen vaiheeseen, jotta toteutusta voidaan nopeuttaa. 

Maanrakennus- ja perustustyöt kilpailutettiin avoimena hankintakyselynä elokuussa 2021. Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutetaan avoimena hankintakyselynä loka-marraskuussa 2021. Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvimman maanrakennus- ja perustustyöstä saadun urakkatarjouksen sekä hankesuunnitteluvaiheessa rakennus- ja talotekniikkatöistä lasketun kustannusarvion perusteella. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 8 160 000 euroa. Suunnitelmien mukainen rakennuksen laajuus on 1 750 brm2, jonka mukaan toteutuksen neliöhinnaksi tulee 4 663 €/brm2.

Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin toteutussuunnitelma päivitetään ja tuodaan uudelleen käsiteltäväksi, kun rakennus- ja talotekniikkatöiden hankintakilpailutus on tehty. Kaupin urheilupuiston hankkeille on vuoden 2021 talousarviomuutoksessa varattu määrärahaa yhteensä 13 800 000 euroa. 

Kaupin urheilupuiston hankkeille on vuoden 2021 talousarviomuutoksen jälkeen varattu määrärahaa yhteensä 13 800 000 euroa, joka jakautuu hankkeille seuraavasti:

- uusi huoltorakennus, valmistunut 7/2021               3 420 000 euroa

- pesäpallo- ja hiihtostadion, katsomorakennus       8 160 000 euroa

- jalkapallokatsomo ja kylmät tilat                             1 535 000 euroa

- pysäköintialue                                                          400 000 euroa

- vanhan huoltorakennuksen muutostyöt                    200 000 euroa

- muut alueen työt                                                        85 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään maanrakennus- ja perustamistöiden osalta.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Petri Koivusilta oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Matti Höyssä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja varahenkilö Ida Leino saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Niko Suoniemi, Teemu Alavenetmäki, Lauri Savisaari, Pekka P. Paavola, Mikko Heinonen, sisäinen tarkastus, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.