Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 60 Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoshakemus, turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3401/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja kehittämispäällikkö Satu Nevalainen, puh. 050 518 9464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa (OKM 83/531/2018) on määritelty ne tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta. Voimassa olevaan koulutuksen järjestämislupaan sisältyvissä palvelualan tutkinnoissa on turvallisuusalan perustutkinnon järjestämisoikeus. Lupa ei sisällä turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeutta.

Koulutuksen järjestämisluvassa olevan turvallisuusalan perustutkinnon kanssa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tarjoaminen työelämälle muodostavat kokonaisuuden, jolla pystytään vastaamaan alan työvoimatarpeisiin perusosaamisesta aina erikoisosaamiseen asti. Tällöin lisätään myös koulutuksen saatavuutta alueella ja monipuolistetaan mahdollisuuksia vastata erilaisiin ja muuttuviin turvallisuusosaamista vaativiin työelämän tarpeisiin.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta järjestämisluvan muuttamisesta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 29). Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että tutkintojen järjestäminen on tarpeellista ottaen huomioon valtakunnalliset ja alueelliset osaamistarpeet sekä tutkintojen ja koulutuksen tarjonta.  Tampereen seudun ammattiopistolla, Tredulla on tutkintojen toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja toimiva yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset turvallisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen asianmukaiseen järjestämiseen. 

Tredun järjestämän turvallisuusalan ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijapaikat ovat täyttyneet hyvin ja opintonsa keskeyttäneiden määrä on ollut pieni. Valmistuneet turvallisuusvalvojat ovat työllistyneet hyvin. Alueen työelämän palautteiden perusteella on kuitenkin tarvetta alan osaamisvaatimuksiltaan vaativammille tutkinnoille, joissa on huomioitu työtä tehneiden osaamisen kehittämisen erityistarpeet ja muuttuneet työelämän osaamisvaatimukset.  

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen avulla kohotetaan ja ylläpidetään sekä turvataan alueen turvallisuusalan ammatillista osaamista, kehitetään työ- ja elinkeinoelämää ja vastataan alueen osaamistarpeisiin, edistetään työllisyyttä, luodaan lisävalmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon. 

Tredun Turvallisuusalan työelämäfoorumin kantana on, että työelämässä tarvitaan ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa helpottamaan työvoimapulaa ja vahvistamaan työntekijöiden saantia alueella. Johtavien vartiointi- ja lukkoliikealan edustajien näkemyksen mukaan turvallisuusalan perustutkinto on niin kutsuttu läpimenoala, minkä vuoksi työvoiman tarve on jatkuvaa. Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa valmiuksia vaativimpiin työtehtäviin ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiuksia myös esimiestehtäviin.

Ammattitutkinto sisältää vartijakortti-, järjestyksenvalvoja- ja uhkatilannekoulutukset, joilla on kysyntää myös erillisinä tutkinnon osina, ja jotka vastaavat alan työvoiman koulutustarpeeseen. Vuoden 2017 alusta lukien vartioimisliikkeille ja järjestyksenvalvontaa sekä turvasuojausta tarjoaville liikkeille on ollut pakollista asettaa vastaava hoitaja. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa pätevyyden toimia tällaisena vastaavana hoitajana. Velvoite vastaavan hoitajan asettamisesta on lisännyt merkittävästi yritysten koulutustarvetta. Tredun nykyisellä koulutustarjonnalla ei pystytä vastaamaan yksityisten vartiointiliikkeiden koulutustoiveisiin. 

Tredu on vastannut työelämän tarpeeseen lisäämällä ja laajentamalla turvallisuusalan perustutkintokoulutusta maakunnallisesti eri toimipisteisiin. Turvallisuuspalvelujen tarve on kasvanut ja työnkuvat ovat muuttuneet vaativimmiksi ja edellyttävät palvelutyön moniosaamista. Turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon koulutuksen järjestämisellä turvataan perustutkinnon suorittaneiden jatko-opintomahdollisuudet ja lisäkoulutuksen tarve.

Tampere on profiloinut voimakkaasti suurten yleisötapahtuminen ja massatapahtumien kaupungiksi. Tapahtumien turvaamiseksi tarvitaan turvallisuuspalveluja perinteisiltä vartiointialan yrityksiltä ja erillisiltä tapahtumanjärjestäjäyrityksiltä. Toiminnan turvaaminen vaatii nykyistä enemmän ammatti- ja erikoisammattitason osaamista yksityisten turvallisuusalan yritysten työntekijöiltä ja suunnittelijoilta. Turvallisuusalan ammattitutkinnolla vastataan eri toimialoilla tarvittavien turvallisuussuunnittelun ja kehittämisen tarpeeseen.  

Tredun turvallisuusalan ammatillisilla opettajilla on työelämän vaatimusten mukainen monipuolinen ja pitkä kokemus turvallisuuden eri sektoreilta kuten vartiointi, poliisitoimi, tietoturvallisuus, palo- ja pelastustoimi sekä kokemusta turvallisuusalan yrittäjyydestä. Opettajien turvallisuusalan verkostot ovat vahvat ja toimivat. Tredu on solminut laajat yhteistyösopimukset Finavian ja Tampereen messujen kanssa. Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on mahdollisuus hyödyntää myös Tredun olemassa olevaa yrittäjyyden ja johtamisen koulutusta. 

Tredun olemassa olevat monipuoliset turvallisuusalan oppimisympäristöt mahdollistavat myös ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusten järjestämisen. Oppimisympäristöt sisältävät muun muassa läpivalaisulaitteen/turvaportin, drone-koulutuksen, turvatekniikan järjestelmät, digitaaliset oppimisympäristöt sekä hyvät voimankäytön tilat ja välineet. Pelastustoiminnan oppimisympäristöt sisältävät alkusammutuskaluston ja paloilmoitinjärjestelmät.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaan haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä muutosta ja oikeutta turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen perusteluissa esitetyn mukaisesti.

Johtaja, ammatillinen koulutus oikeutetaan allekirjoittamaan koulutuksen järjestämisluvan muutoshakemus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Satu Nevalainen, Merja Sarvala, Satu Kaakkomäki, Armi Salminen, Matti K Mäkelä, Marika Peuraniemi, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Raija Mäkelä, Tarja Luukko, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.