Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 59 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4 2020 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5311/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730, strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteiden ennustetaan koronaepidemiasta huolimatta toteutuvan pääsosin suunnittellusti vuoden loppuun mennessä. Neljän toimenpiteen arvioidaan toteutuvan koronatilanteen aiheuttamien toimintaympäristön muutosten vuoksi osittain. Näistä toimenpiteistä kolme liittyy työllisyydenhoitoon ja yksi saavutettavuuden edunvalvontaan. Lisäksi työntekijäkokemuksen mittaamiseen liittyvän toimenpiteen toteutumista ei voida vielä arvioida, sillä mittauksia ei koronatilanteen vuoksi ole päästy toteuttamaan suunnitellusti. Toimenpiteiden etenemiseen liittyviä poikkeamia sekä raportointikauden keskeisiä onnistumisia on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 0,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua suurempina ja toimintakulut alittivat budjetin yhteensä 0,8 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittyivät pääasiassa johtuen ammatillisen koulutuksen valtionosuustulojen kasvusta. Merkittävin toimintakulujen poikkeama kohdistui palvelujen ostoihin, jotka toteutuivat tammi-huhtikuussa 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Poikkeama johtuu pääasiassa poikkeustilanteen aiheuttamasta palveluostojen pienenemisestä Työllisyys- ja kasvupalveluissa. Henkilöstömenot sen sijaan ylittivät vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. Ylitys kohdistui pääosin Työllisyys- ja kasvupalveluiden palveluryhmään.

Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän kokonaisuutena budjetoidun 0,3 milj. eurolla. Ammatillisen koulutuksen valtionosuustulo on huomioitu ennusteessa päätöksen mukaisesti ja näin se ylittää vuosisuunnitelman 2,7 milj. eurolla. Ennusteessa on huomioitu valtionosuuden muutosta vastaavat toimintamenot ja Ammatillisen koulutuksen tulosennuste on vuosisuunnitelman mukainen nollatulos. 

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa budjetoitua suurempina. Keskeisin poikkeama ennusteen ja vuosisuunnitelman välillä kohdistuu avustuksiin, joissa ennuste ylittää vuosisuunnitelman 5,6 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta ennuste on -28,5 milj. euroa ja se ylittää vuosisuunnitelman 6,2 milj.  eurolla. Henkilöstömenojen ennustetaan sen sijaan alittavan vuosisuunnitelma 2,2 milj. eurolla, mikä johtuu etenkin poikkeustilanteesta johtuvasta palkkatukityöllistämisen keskeytymisestä sekä osittaisesta rekrytointien siirtymisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nina Mustikkamäki, Regina Saari, Outi Kallioinen, Jorma Suonio, Timo Antikainen, Sanni Pöntinen, Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.