Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 64 Lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän lupien hakeminen 1.8.2021 alkaen 

TRE:3573/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää lukiokoulutuksen järjestäjälle erityisen koulutustehtävän ja tämän lisäksi valtakunnallisen kehittämistehtävän. Erityisellä koulutustehtävällä tarkoitetaan opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Erityisessä koulutustehtävässä opiskelija voi poiketa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteista, eli opiskelija voi määrätyin perustein poislukea valtakunnallisen opetussuunnitelman sisältöjä opinto-ohjelmastaan. Tavanomaisessa opetussuunnitelmallisessa painotuksessa poislukumahdollisuutta ei ole. Erityisen koulutustehtävän paikkamäärän perusteella koulutuksenjärjestäjä saa korotettua yksikköhintaa käyttötalousmenoihinsa.

Erityisen koulutustehtävän myöntäminen edellyttää yleisen lukiokoulutuksen tarpeen lisäksi osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen liittyvää tarvetta järjestää kyseistä opetusta. Hakijalla tulee olla myös ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää erityisen koulutustehtävän mukaista koulutusta (LL6 §).

Lukioasetuksen 14a §:ssä on lueteltu seikat, jotka otetaan huomioon myönnettäessä erityistä koulutustehtävää:

1. Valtakunnallinen koulutustarve edistää erityistä osaamista ja vahvistaa kansallista osaamisvarantoa.

2. Valtakunnallinen ja alueellinen koulutukseen hakeutuminen, opiskelijoiden tarve yhdistää lukiokoulutus vahvaan erikoistumiseen tai erityisharrastuneisuuteen ja tarve rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja.

3. Erityisen koulutustehtävän mukainen koulutustarjonta, hakijan yhteistyöverkostot ja toiminnan vaikuttavuus.

4. Henkilöstön kelpoisuus, erityinen osaaminen ja riittävyys, tilojen, välineiden ja opetussuunnitelmien soveltuvuus, toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä sekä hakijan valmius suunnata voimavaroja erityisestä koulutustehtävästä huolehtimiseen.

5. Muut mahdolliset erityisen koulutustehtävän kannalta oleelliset seikat.

Lukiouudistuksen yhteydessä toteutettiin keväällä 2017 valtakunnallinen erityisen koulutustehtävien haku, ja luvat tulivat voimaan 1.8.2018 lukien. Tampereen kaupungille myönnettiin viisi erityisen koulutustehtävän lupaa: englanninkielinen IB-opetus Tampereen lyseon lukiossa, urheilupainotteinen opetus Sammon keskuslukiossa, kuvataide ja design Tammerkosken lukiossa, musiikki ja musiikkiteatteri Hatanpään lukiossa sekä luonnontieteet Tampereen klassillisessa lukiossa.

Opetussuunnitelmallisina painotuksina Tampereen lukiokoulutuksessa ovat viestintäkasvatus Sammon keskuslukiossa, matematiikka ja tekniikka Tampereen teknillisessä lukiossa sekä Eurooppa-linja Tampereen lyseon lukiossa. Jokainen näistä opetussuunnitelmallisista painotuksista on toiminut pitkään, ja niiden opetussuunnitelmia on päivitetty säännöllisesti. Sisällöllisesti ja toiminnallisesti kukin painotus täyttää lukiolain ja -asetuksen mukaiset erityisen koulutustehtävän kriteerit. Samoin Tampereen kaupungilla on riittävät resurssit koulutuksen järjestämiseen, ja seutukunnan väestökehitys on kasvava. On perusteltua, että Tampereen kaupunki koulutuksenjärjestäjänä hakee erityistä koulutustehtävää näille opetussuunnitelmallisille painotuksille.

Viestintäkasvatuksen, Eurooppa-linjan sekä matematiikka ja tekniikka -linjan yksityiskohtaiset hakemukset perusteluineen ovat tämän pykälän liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän myöntämistä 1.8.2021 lukien seuraavasti:

Viestintäpainotteinen opetus: Sammon keskuslukio, 25 aloituspaikkaa
Eurooppa-linja (yhteiskuntatieteiden ja kielten painotus), Tampereen lyseon lukio, 25 aloituspaikkaa
Matematiikka- ja tekniikkapainotteinen opetus, Tampereen teknillinen lukio, 60 aloituspaikkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jorma Suonio, Heini Mäenpää, Helena Tuusa, Tuija Ylöniemi, Anja Salmi, Susanna Sillanaukee-Väänänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)