Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 83 Avustuksen myöntäminen Tampere Entrepreneurship Society ry:lle vuonna 2019 

TRE:3957/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere Entrepreneurship Society ry (Tampere ES) on osoittanut Tampereen kaupungille hakemuksen, jossa se pyytää 5.000 euron avustusta toimintavuodelle 2019.

Tampere ES on opiskelijoiden perustama yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten ja opiskelijoiden startup-kulttuuria. Sen toiminta keskittyy pääsääntöisesti erilaisten startup-tapahtumien ympärille, mutta yhdistyksellä on myös muunlaista mm. neuvontaan, markkinointiin ja verkostoitumiseen liittyvää toimintaa. Tampere ES:n oman tapahtumatoiminnan fokus on matalan kynnyksen tapahtumissa, missä opiskelija voi helposti vahvistaa omia yrittäjävalmiuksiaan ja yhteistyöverkostojaan. Yhdistys koordinoi osaltaan myös suurempia startup-tapahtumia ja niihin osallistumista. Yhdistyksen kautta on mm. mahdollista päästä SLUSH-tapahtumaan vapaaehtoiseksi. Tampere ES:n tapahtumatoimintaan osallistuu keskimäärin muutamia kymmeniä opiskelijoita tapahtumaa kohden.

Yhdistyksen toiminta kohdentuu kaikille Tampereen korkeakouluopiskelijoille. Viime vuonna käynnistettiin ns. campus manager -toiminnan kolmella pääkampuksella, minkä avulla tavoitellaan yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden parempaa näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Yhdistykselle on osoitettu virkamiespäätöksellä tukea vuonna 2016 (johtaja 30.11.2016, § 7) 5000 euroa, joka kohdentui vuoden 2017 tapahtumien järjestämiseen, sekä vuonna 2018 avustusta yhdistyksen toimintaan myös 5000 euroa. Toiminta tuo startup-ekosystemmin ja kokeneemmat yrittäjät lähemmäksi toisiaan.

Tampere Entrepreneurship Society ry toimii osana Tampereen vahvasti kehittyvää startup-ekosysteemiä ja Tribe ry:n luomaa yhteisöä. Se on myös osa kansallista ES-verkostoa, mikä tarjoaa väylän kansallisen tason yhteistyöhön ja tapahtumiin.

Startup-ekosysteemin kehittäminen on Tampereen kaupungin elinkeinopolitiikan vahvassa strategisessa fokuksessa. Toimintaan on ohjattu resurssia pääsääntöisesti Tribe ry:n kumppanuusavustuksen (vuonna 2019 yht. 79640 euroa) ja Business Tampereen palvelutilauksen kautta. Tampere Entrepreneurship Societyn avustamisen perusteet ovat opiskelijalähtöisen ruohonjuuritason toiminnassa. Se vahvistaa startup-kulttuuria prosessin alkuvaiheessa, jolloin yritystä ei välttämättä vielä ole olemassa ja nuori kaipaa ulkopuolista impulssia ja tukea, jotta päätös yrittäjän uralle lähtemisestä syntyisi ja kehittyisi suotuisassa toimintaympäristössä.

Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely. Avustuksen maksamisessa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita.

Tampere ES:n hakemus on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupunki myöntää Tampere Entrepreneurship Society ry:lle 5000 euroa vuoden 2019 toimintaan.

Kustannukset katetaan Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmän kustannuspaikalta 154051 (Yrityspalvelut ja edunvalvonta) tilaukselta ”Avustukset”.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Minna Merikoski, Maija Sihvonen, Juho Mäkinen / Tampere ES ry.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.